7.6.2 Y Marc Safon Cyfranddaliadau Cymunedol

Diben y Marc Safon Cyfranddaliadau Cymunedol yw creu a chynnal hyder y cyhoedd mewn cynigion cyfranddaliadau cymunedol, trwy sicrhau ymagwedd gyson at safonau gan yr holl gymdeithasau ac ymarferwyr sy’n cymryd rhan. Dyfernir y Marc i gynigion cyfranddaliadau sy’n cydymffurfio â’r canllawiau yn y Llawlyfr Cyfranddaliadau Cymunedol ac sy’n bodloni’r meini prawf asesu ar gyfer y Marc. Mae’r meini prawf hyn yn mynd i’r afael â dogfen gynnig, ffurflenni cais, rheolau a chynllun busnes cymdeithas, lle y bo’n berthnasol. Cynhelir yr asesiad gan ymarferydd trwyddedig, gan ddefnyddio templed asesu a luniwyd ac a gynhelir gan yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol. 

O safbwynt diogelu defnyddwyr, nod y Marc Safon yw sicrhau bod cynigion cyfranddaliadau cymunedol yn cyrraedd y safon ganlynol:

  • Bod y ddogfen gynnig a’r ffurflen gais yn rhwydd eu deall.
  • Bod defnyddwyr yn cael yr holl ffeithiau y mae arnynt eu hangen i wneud penderfyniad gwybodus.
  • Bod y ffeithiau’n cael eu hategu gan gyfrifon blynyddol a/neu gynllun busnes y gymdeithas.
  • Nad yw’r dogfennau hyn yn cynnwys unrhyw beth sy’n anghywir, yn ddryslyd nac yn gamarweiniol yn fwriadol.

Gofynnir i gymdeithasau lofnodi Cod Ymarfer sy’n mynnu, ymhlith pethau eraill, eu bod yn rhoi hawl i’r cyhoedd gwyno i’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol. Bydd yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol yn tynnu’r Marc oddi ar gynigion os dangosir nad yw’r gymdeithas yn cydymffurfio â’r Cod Ymarfer.

Nid yw’r Marc yn warant y bydd y busnes yn llwyddo. Nid yw ychwaith wedi’i fwriadu i fod yn fath o ddiwydrwydd dyladwy neu gyngor buddsoddi. Dylid rhybuddio defnyddwyr o hyd y gallent golli rhywfaint o’r arian a fuddsoddir ganddynt, neu’r cyfan ohono, ac nad oes ganddynt hawl i ddigollediad statudol neu gwyno.

Mae’r Marc yn eiddo i’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol, sy’n gyfrifol am drwyddedu ymarferwyr a monitro eu hasesiadau. Mae cod ymddygiad ar waith ar gyfer cynigion cyfranddaliadau cymunedol sy’n defnyddio’r Marc Safon, sy’n cynnwys hawl i’r cyhoedd gwyno a oruchwylir gan yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol. Mae’r cod ymddygiad yn gosod safonau ar gyfer hyrwyddo a gweinyddu cynigion cyfranddaliadau cymunedol gan gymdeithasau. Y prif sancsiwn sydd ar gael i’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol yw tynnu’r Marc oddi ar ddogfen gynnig cymdeithas, a chanslo trwydded ymarferydd.

Mae’r Marc Safon Cyfranddaliadau Cymunedol yn cael ei hyrwyddo i’r cyhoedd yn y cyhoeddiad, Buddsoddi mewn Cyfranddaliadau Cymunedol, yr anogir cymdeithasau sy’n cymryd rhan i’w restru ar eu gwefannau a chyfeirio ato yn eu dogfennau cynnig.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop