8.5 Y Cynllun Buddsoddi Cychwynnol mewn Mentrau

Nod y Cynllun Buddsoddi Cychwynnol mewn Mentrau (SEIS) yw annog buddsoddiad ecwiti mewn mentrau bach newydd. (Mae canllawiau manwl ar gael yn Llawlyfr Cynlluniau Cyfalaf Menter VCM30000 ymlaen HMRC.) Lluniwyd y rheolau ar gyfer SEIS i adlewyrchu’r rhai ar gyfer EIS oherwydd disgwylir i fentrau ddymuno symud ymlaen i ddefnyddio EIS ar ôl buddsoddiad cychwynnol o dan SEIS. Mae’r un rheolau’n berthnasol i’r diffiniad o fasnachau cymwys, cyfyngiadau ar unigolion cysylltiedig, perthnasoedd ag is-endidau, a’r cyfnod y mae’n rhaid dal cyfranddaliadau. Mae’r rheolau yn ymwneud ag unigolion cysylltiedig yn golygu bod y buddsoddiad unigol mwyaf a ganiateir o dan SEIS wedi’i gyfyngu i 30% neu £45,000. Mae nifer o wahaniaethau allweddol rhwng SEIS ac EIS. Mae’n rhaid bod y fenter wedi bod yn masnachu am lai na dwy flynedd pan gyhoeddir y cyfranddaliadau SEIS, mae’n rhaid iddi fod ag asedau gros o lai na £200,000 ac mae’n rhaid iddi fod â llai na 25 o gyflogeion. Yr uchafswm y gall ei godi o dan SEIS yw £150,000 ac mae’r ffigur hwn yn cael ei leihau ymhellach gan unrhyw gymorth gwladwriaethol y gallai’r fenter fod wedi’i dderbyn yn ystod y tair blynedd blaenorol. Y gostyngiad yn y dreth sydd ar gael trwy SEIS yw 50%, a’r uchafswm blynyddol y gall unigolyn ei fuddsoddi mewn cyfranddaliadau SEIS yw £100,000. Mae buddsoddwyr sy’n ailfuddsoddi enillion wedi’u heithrio o dreth enillion cyfalaf ar gyfer hanner yr enillion a ailfuddsoddir, hyd at yr uchafswm blynyddol o £100,000.

Mae SEIS yn cael ei weinyddu gan y SCEC yn HMRC, gan ddefnyddio’r un gweithdrefnau â’r rheiny ar gyfer EIS. Gall mentrau wneud cais am sicrwydd o flaen llaw gan ddefnyddio’r un ffurflen gais ag ar gyfer EIS. Ar ôl i’r cyfranddaliadau gael eu cyhoeddi, mae’n rhaid i’r fenter gyflwyno datganiad cydymffurfio (gan ddefnyddio ffurflen SEIS1). Os yw’r SCEC yn fodlon bod y fenter yn bodloni gofynion y cynllun, bydd yn cyhoeddi tystysgrif i’r perwyl hwnnw ac yn cyflenwi ffurflenni hawlio gostyngiad yn y dreth SEIS3 i’r fenter er mwyn iddi eu rhoi i’r buddsoddwyr.

Gall cymdeithasau sy’n ceisio codi mwy na £150,000 gynnig SEIS ac EIS; bydd y £150,000 cyntaf a godir yn gymwys ar gyfer SEIS a bydd y swm dilynol yn gymwys ar gyfer EIS. Dylai unrhyw gymdeithas sy’n bwriadu gwneud hyn sicrhau bod ganddi weithdrefn gadarn ar waith i amlygu’r £150,000 cyntaf a fuddsoddir, a dylai’r weithdrefn hon gael ei hegluro yn y ddogfen gynnig. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop