7.6.3 Trwyddedu ymarferwyr

Defnyddir y term ymarferydd i ddisgrifio unigolyn sy’n cynorthwyo cymdeithasau newydd a sefydledig sy’n datblygu cynnig cyfranddaliadau cymunedol. Gall y cymorth hwn fod ar sawl ffurf, yn amrywio o adolygu cynigion ar gyfer y Marc Safon, i gynghori cymdeithasau ar ddatblygu trefniadau llywodraethu, cynlluniau ymgysylltu â’r gymuned a strategaethau buddsoddi, llunio ac ysgrifennu dogfennau cynnig a chynlluniau busnes, ac, mewn rhai achosion, darparu cymorth technegol arbenigol mewn sectorau arbenigedd. Mae gan lawer o ymarferwyr brofiad ymarferol fel entrepreneuriaid ac aelodau o bwyllgor rheoli cymdeithasau sydd wedi gwneud cynigion cyfranddaliadau cymunedol llwyddiannus.

Datblygwyd y cynllun trwyddedu ymarferwyr cyfranddaliadau cymunedol gan yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol er mwyn rhoi’r pŵer i ymarferwyr cymwys ddyfarnu’r Marc Safon Cyfranddaliadau Cymunedol i gynigion cyfranddaliadau sy’n bodloni’r safon ofynnol. Mae ymarferwyr yn mynd trwy broses asesu seiliedig ar gymhwysedd, sy’n canolbwyntio ar eu gwaith cymorth cyfranddaliadau cymunedol gyda chymdeithas sy’n gleient. Mae’n rhaid i ymarferwyr gynnal tri adolygiad arall ar gyfer y Marc Safon o dan oruchwyliaeth yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol cyn iddynt gael eu trwyddedu i gyhoeddi’r Marc eu hunain. Gofynnir i ymarferwyr trwyddedig gytuno ar god ymarfer, sy’n cynnwys gofyniad i osgoi unrhyw wrthdaro buddiannau wrth ddyfarnu’r Marc. Mae hyn yn golygu na all ymarferydd ddyfarnu’r Marc i gynnig cyfranddaliadau y bu’n ymwneud â’i ysgrifennu, nac os yw’n aelod o bwyllgor rheoli’r gymdeithas sy’n gwneud y cynnig.  

Mae’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol yn cynnal cyfeirlyfr o ymarferwyr trwyddedig ar ei gwefan, sy’n amlygu proffiliau, sectorau arbenigol a rhanbarthau gweithredu’r ymarferwyr. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop