2.6.4 Trosi cymdeithas yn gwmni

Gall cymdeithas gydweithredol neu gymdeithas budd cymunedol drosi’n gwmni, heblaw am gymdeithas budd cymunedol ragnodedig, sydd â rheol sy’n cyfyngu ar ddefnyddio ei hasedau (gweler Adran 2.4). Gall cymdeithas budd cymunedol sydd â’r rheol hon drosi’n gwmni dim ond os bydd ei hasedau gweddilliol yn cael eu trosglwyddo i gymdeithas budd cymunedol arall sydd â chlo asedau tebyg, neu landlord cymdeithasol cofrestredig, cwmni budd cymunedol, elusen, neu gorff cyfatebol yng Ngogledd Iwerddon, a byddai angen iddi gael cydsyniad o flaen llaw gan y rheoleiddiwr priodol.

Mae Adrannau 112-3 Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 yn amlinellu’r gofynion ar gyfer pasio penderfyniad arbennig gan aelodau sy’n cymeradwyo trosi. Mae’r gofynion hyn yn datgan bod rhaid i o leiaf hanner aelodau cymwys y gymdeithas bleidleisio ar y penderfyniad arbennig i drosi, naill ai’n bersonol neu drwy ddirprwy, os yw’r rheolau’n caniatáu hynny, a rhaid i dri chwarter o leiaf o’r aelodau hynny sy’n pleidleisio fod o blaid y penderfyniad arbennig er mwyn iddo gael ei basio. Aelod cymwys yw aelod o’r gymdeithas sydd â hawl i bleidleisio o dan reolau’r gymdeithas. Mae’n rhaid cynnal ail gyfarfod i gadarnhau’r penderfyniad arbennig rhwng 14 diwrnod ac un mis ar ôl y cyfarfod cyntaf. Mae’n rhaid i’r penderfyniad i gadarnhau gael ei basio gan fwyafrif yr aelodau cymwys hynny sy’n pleidleisio, a rhaid i’r cyfarfod fod â chworwm o dan reolau’r gymdeithas.

Dylai geiriad y penderfyniad arbennig ddangos p’un a yw’r gymdeithas yn trosi’n gwmni cyfyngedig trwy gyfranddaliadau neu’n gwmni cyfyngedig trwy warant. Os yw’r gymdeithas yn trosi’n gwmni cyfyngedig trwy warant, dylid cynnwys darpariaethau sy’n caniatáu i aelodau dynnu’n ôl neu ganslo unrhyw gyfalaf cyfranddaliadau maen nhw’n ei ddal yn y gymdeithas.

Ni all cymdeithas gael ei throsi’n gwmni sydd eisoes yn bodoli. Cyn cofrestru’r penderfyniad arbennig gyda’r FCA, mae’n rhaid i’r gymdeithas wneud cais i Dŷ’r Cwmnïau i gofrestru’r cwmni, gan ddweud wrtho fod y cais yn cael ei wneud gan gymdeithas gyda’r bwriad o drosi’n gwmni. Dylai’r gymdeithas ofyn i’r cais beidio â chael ei gofrestru hyd nes y bydd dyddiad trosi wedi cael ei gytuno gan yr FCA a Thŷ’r Cwmnïau.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop