2.6.2 Trosi cwmni budd cymunedol yn gymdeithas

Mae Adran 6A Rheoliadau Cwmnïau Budd Cymunedol 2005 yn caniatáu i gwmni budd cymunedol drosi’n gymdeithas, ond dim ond ar ffurf cymdeithas budd cymunedol sydd â chyfyngiad ar ddefnyddio ei hasedau yn unol â Rheoliadau Cymdeithasau Budd Cymunedol (Cyfyngiad ar Ddefnyddio Asedau) 2006 neu’r rheoliadau cyfatebol yng Ngogledd Iwerddon (gweler Adran 2.4). Ni all cwmni budd cymunedol drosi’n gymdeithas gydweithredol.

Er mwyn trosi, mae’n rhaid i benderfyniad arbennig gael ei basio gan bleidlais fwyafrifol o dri chwarter o blaid. Mae’n rhaid i gopi o’r penderfyniad arbennig hwn gael ei gyflwyno i’r Cofrestrydd Cwmnïau, a fydd yn ei anfon ymlaen at y Rheoleiddiwr Cwmnïau Budd Cymunedol. Mae’n rhaid cyflwyno copi o reolau’r gymdeithas newydd gyda’r penderfyniad arbennig, ynghyd â datganiad gan aelod awdurdodedig o’r cwmni sy’n cadarnhau, yn ei farn ef, pan fydd y rheolau newydd yn dod i rym, y bydd y cwmni’n dod yn gymdeithas budd cymunedol sydd â’r cyfyngiad gofynnol ar ddefnyddio asedau. 

Mae’n rhaid i’r Rheoleiddiwr Cwmnïau Budd Cymunedol benderfynu p’un a yw’r cwmni’n gymwys i beidio â bod yn gwmni budd cymunedol. Bydd y cwmni’n gymwys os, o dan Ddeddf Cwmnïau (Archwilio, Ymchwiliadau a Mentrau Cymunedol) 2004, nad yw’n destun ymchwiliad gan archwilydd, cyfarwyddwr neu reolwr a benodwyd gan y Rheoleiddiwr Cwmnïau Budd Cymunedol; nad yw’n destun achos sifil ar hyn o bryd a gychwynnwyd gan y Rheoleiddiwr Cwmnïau Budd Cymunedol; nad yw unrhyw ran o’i eiddo’n cael ei dal gan y Daliwr Eiddo Swyddogol fel ymddiriedolwr y cwmni; ac nad yw’n destun unrhyw ddeiseb i gael ei ddirwyn i ben fel cwmni.

Mae’n rhaid i’r Rheoleiddiwr Cwmnïau Budd Cymunedol roi gwybod i’r cwmni am ei benderfyniad. Os bydd y Rheoleiddiwr Cwmnïau Budd Cymunedol yn datgan bod y cwmni’n gymwys i beidio â bod yn gwmni budd cymunedol, rhaid i’r hysbysiad hwn gael ei anfon i’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA), ynghyd â chopi o’r penderfyniad arbennig i drosi, a rheolau’r gymdeithas sy’n cynnwys y cyfyngiad ar ddefnyddio asedau. Yn olaf, mae’n rhaid i dystysgrif a roddwyd gan yr FCA sy’n cadarnhau bod y gymdeithas wedi cael ei chofrestru, ynghyd â chopi o benderfyniad y Rheoleiddiwr Cwmnïau Budd Cymunedol, gael eu cyflwyno i’r Cofrestrydd Cwmnïau er mwyn i’r trosi ddod i rym.  

Os yw’r cwmni budd cymunedol yn gwmni cyfyngedig trwy gyfranddaliadau, dylai ddefnyddio’r un ymagwedd at gyfalaf cyfranddaliadau ag unrhyw gwmni preifat arall sy’n gyfyngedig trwy gyfranddaliadau (gweler Adran 2.6.1).

Nid yw’n bosibl trosi cwmni budd cymunedol yn gymdeithas budd cymunedol elusennol yn uniongyrchol, o ganlyniad i’r cyfyngiadau a osodir gan y Rheoliadau Cwmnïau Budd Cymunedol ar y math o glo asedau y mae’n rhaid i’r gymdeithas budd cymunedol ei fabwysiadu. Yn lle hynny, byddai’n rhaid i gwmni budd cymunedol wneud cais yn gyntaf i’r rheoleiddiwr elusennau perthnasol i drosi’r cwmni budd cymunedol yn gwmni elusennol, ac yna gwneud cais i’r FCA i drosi’n gymdeithas budd cymunedol elusennol, unwaith eto gyda chydsyniad y rheoleiddiwr elusennau perthnasol. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop