4.4.2 Strwythur

Oherwydd gofynnir i fuddsoddwyr arloesi gymryd risgiau uwch o lawer na buddsoddwyr dilynol, dylid ystyried sefydlu dosbarth ar wahân o “gyfranddaliadau arloesi” sydd â thelerau ac amodau gwahanol, fel cyfradd uwch o enillion ariannol, neu hawl flaenoriaethol i godi cyfalaf cyfranddaliadau o flaen dosbarthiadau eraill o gyfranddaliadau. Gall cyflwyno mwy nag un dosbarth o gyfranddaliadau effeithio ar atynioldeb cyhoeddiadau cyfranddaliadau yn y dyfodol. Ymdrinnir â’r mater hwn yn fanylach yn Adran 2.2.6.

Dylai’r ddogfen gynnig egluro bod codi cyfalaf cyfranddaliadau wedi’i atal am gyfnod amhenodol, neu hyd nes y’i disodlir gan delerau ac amodau ar gyfer codi cyfalaf cyfranddaliadau a amlinellir mewn dogfen gynnig ddilynol.

Gall cynigion arloesi gael eu gwneud gan gymdeithasau newydd nad ydynt wedi dechrau masnachu yn unig. Dylai fod targed codi arian isaf ac uchaf ar gyfer y cynnig, yn seiliedig ar y costau datblygu yn unig. Os neilltuwyd unrhyw rai o’r costau datblygu eisoes, dylid amlygu hyn, ac esbonio sut y talwyd amdanynt. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop