4.6.2 Strwythur

Nid oes gan gynnig agored gyfyngiad amser ac nid yw’n gysylltiedig â chynllun buddsoddi penodol, sy’n golygu nad yw’n ddarostyngedig i’r un gofynion gwybodaeth â chynnig â chyfyngiad amser. Fel arfer, dylai cynnig agored gael ei gyfyngu i gymdeithasau sy’n gallu dangos bod modd codi eu cyfalaf cyfranddaliadau’n rhydd. Dylai unrhyw gyfnod cychwynnol pryd yr ataliwyd codi cyfranddaliadau fod drosodd, ac ni ddylai cyfnodau rhybuddio am godi cyfranddaliadau fod yn hwy na chwe mis. Os oes cyfyngiad ar gyfran cyfanswm y cyfalaf cyfranddaliadau y gellir ei godi, ni ddylai fod yn fwy na’r mewnlif cyfalaf cyfranddaliadau a ddisgwylir o’r cynnig agored. Mae rheolau llawer o gymdeithasau wedi gosod y cyfyngiad hwn ar 10% o gyfalaf cyfranddaliadau mewn unrhyw un flwyddyn ariannol. Dylai cymdeithas newydd, sy’n bwriadu lansio cynnig agored, ar ddiwedd cyfnod cychwynnol pryd yr ataliwyd codi cyfranddaliadau, baratoi datganiad polisi ar godi cyfranddaliadau, yn enwedig os yw’n disgwyl y bydd angen iddi gyfyngu codi cyfranddaliadau.

Os yw cymdeithas yn bwriadu lansio cynnig agored tra bod codi cyfranddaliadau wedi’i atal, dylai’r cynnig gael ei gyfyngu i aelodau presennol, ac ni ddylai gael ei hyrwyddo i’r cyhoedd. Gellir cyfiawnhau hyn pan fydd cymdeithas yn dibynnu ar ffynonellau cyfalaf allanol drud, neu y gallai ddod yn ddibynnol arnynt, ac mae’r aelodau’n fodlon darparu ffynhonnell ratach o gyfalaf.  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop