8.10.3 Segur at ddibenion Treth Gorfforaeth

Mae HMRC wedi barnu bod nifer fach o gymdeithasau budd cymunedol yn segur at ddibenion Treth Gorfforaeth. Mae hyn yn golygu nad ydynt yn agored i dalu Treth Gorfforaeth ar eu helw masnachu.

Mae sawl rheswm pam y gallai HMRC ystyried bod cymdeithas yn segur at ddibenion Treth Gorfforaeth. Mae’r rhain yn cynnwys cymdeithasau bach sydd ag atebolrwydd Treth Gorfforaeth o £100 neu lai, cymdeithasau newydd nad ydynt wedi dechrau masnachu eto, cymdeithasau sefydledig sydd wedi rhoi’r gorau i fasnachu, neu gymdeithasau a sefydlwyd at ddibenion anfasnachol. Gallai hyn gynnwys cymdeithasau a sefydlwyd i berchen ar asedau, fel tir ac adeiladau, ond pe byddai cymdeithasau o’r fath yn deillio incwm neu enillion cyfalaf o’r asedau hyn, gallent fod yn agored i Dreth Gorfforaeth o hyd. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd unrhyw gymdeithas sy’n ymwneud â gweithgaredd busnes yn agored i Dreth Gorfforaeth fel arfer, hyd yn oed os yw’r gweithgaredd hwn yn cael ei gynnal at ddibenion heblaw am wneud elw.

Gall fod yn anodd iawn penderfynu a yw cymdeithas yn segur at ddibenion Treth Gorfforaeth. Bydd HMRC yn asesu pob achos yn unigol ac yn caniatáu eithriad consesiynol i unrhyw gymdeithas y mae’n ystyried ei bod yn segur at ddibenion Treth Gorfforaeth.  

 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop