5.10 Prynu cyfranddaliadau mewn rhandaliadau

Gallai rhai cymdeithasau, yn enwedig y rhai hynny sydd wedi pennu isafswm uchel ar gyfer dal cyfranddaliadau, wahodd ceisiadau gan bobl i brynu cyfranddaliadau mewn rhandaliadau. Bydd angen mynd i’r afael â sawl mater wrth sefydlu trefniadau o’r fath. Os yw’r gymdeithas yn gwneud cynnig â chyfyngiad amser ac mae unrhyw bryniad mewn rhandaliadau’n debygol o ymestyn y tu hwnt i ddyddiad cau’r cynnig, bydd angen penderfynu sut y bydd pryniadau o’r fath yn cyfrif tuag at y targedau codi arian, a sut y bydd y gymdeithas yn bodloni ei hanghenion llif arian.

Gallai’r gymdeithas ddatrys hyn trwy gael benthyg cyfalaf ychwanegol gan drydydd parti, i’w ad-dalu gan y pryniadau mewn rhandaliadau. Neu fe allai drin pryniadau mewn rhandaliadau fel buddsoddiad ychwanegol, fel y byddant yn cyfrif tuag at y targed uchaf ond nid yr isaf, ac felly wedi’u cyfyngu i’r ystod rhwng y targed codi arian isaf ac uchaf (gweler Adran 4.5.4).

Nid ystyrir bod trefniadau sy’n galluogi ymgeiswyr i gael benthyg arian i dalu am gyfranddaliadau yn arfer da, oni bai bod y rhwymedigaeth yn cael ei hysgwyddo gan rywun heblaw am yr ymgeiswyr.

Bydd hefyd angen i gymdeithas sy’n cynnig cyfranddaliadau mewn rhandaliadau benderfynu pryd y bydd yr unigolyn yn caffael hawliau aelodaeth. Fel arfer, ni fydd hyn yn digwydd hyd nes y prynwyd y daliad cyfranddaliadau lleiaf. Yn ogystal, bydd rhaid gwneud trefniadau i fynd i’r afael â sefyllfa lle nad yw’r prynwr yn cynnal neu’n cwblhau’r holl randaliadau. Byddai gan gymdeithas hawl i wrthod aelodaeth a didynnu taliadau gweinyddol o unrhyw ad-daliad, ar yr amod bod y telerau hyn wedi’u datgan yn eglur ar y ffurflen gais. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop