2.8.3 Mentrau a berchenogir gan fwyafrif

Endid cyfreithiol yw menter a berchenogir gan fwyafrif, lle mae cymdeithas yn dal dros hanner y cyfranddaliadau pleidleisio, ac unigolion eraill yn berchen ar weddill y cyfranddaliadau pleidleisio.   

Os yw cymdeithas yn berchen ar fwyafrif rheolaethol o’r cyfranddaliadau, sef tri chwarter y cyfranddaliadau pleidleisio fel arfer, ac nid oes unrhyw gytundebau cyfranddalwyr sy’n rhoi unrhyw bwerau arbennig i gyfranddalwyr lleiafrifol, yna, at ddibenion buddsoddi, gellir ei thrin yr un ffordd ag is-gwmni a berchenogir yn llwyr.

Os yw cymdeithas yn berchen ar fwyafrif o’r cyfranddaliadau pleidleisio ond nid oes ganddi reolaeth lwyr ar yr endid cyfreithiol, gall fuddsoddi yn yr endid cyfreithiol hwn o hyd, yn amodol ar y mesurau diogelu canlynol. Dylai amcanion y fenter a berchenogir gan fwyafrif fod yr un fath â rhai’r gymdeithas. Dylai’r gymdeithas fuddsoddi cyfalaf ar ffurf benthyciadau neu gyfranddaliadau adbrynadwy yn unig, ni waeth p’un a yw’r cyfalaf hwn yn rhan o’i chronfeydd wrth gefn cyffredinol neu wedi dod trwy gynnig cyhoeddus. Os cafwyd y cyfalaf sy’n cael ei fuddsoddi trwy gynnig cyhoeddus, dylai telerau’r buddsoddiad adlewyrchu telerau’r cynnig cyhoeddus hwnnw. Dylai’r gymdeithas feddu ar y pŵer i atal unrhyw newidiadau i ddogfen lywodraethu’r endid cyfreithiol, neu unrhyw gytundeb cyfranddalwyr cysylltiedig. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop