2.8.4 Mentrau ar y cyd

Ystyrir bod menter ar y cyd yn golygu endid cyfreithiol a berchenogir gan ddau bartner neu fwy ar delerau cydradd, fwy neu lai. Esboniodd Adran 2.8.1 nad yw Deddf 2014 yn cynnwys darpariaeth i gymdeithasau fuddsoddi mewn partneriaethau, gan gynnwys partneriaethau atebolrwydd cyfyngedig. Yn lle hynny, mae’n rhaid i’r fenter ar y cyd fod yn gymdeithas gofrestredig neu’n gwmni.

Os yw cymdeithas yn buddsoddi ei chronfeydd wrth gefn cyffredinol mewn menter ar y cyd, dylai wneud hynny er mwyn hybu ei hamcanion a’i busnes yn unig. Dylai fuddsoddi mewn menter ar y cyd dim ond os oes ganddi ddylanwad dros y fenter sydd wedi’i ysgrifennu yn y cytundeb cyfranddalwyr, neu drwy ddal o leiaf chwarter unrhyw hawliau pleidleisio. Ni ddylai’r swm a fuddsoddir fod mor fawr fel y byddai’n cael effaith niweidiol ar ei hylifedd neu ei diddyledrwydd ei hun, pe byddai’r fenter ar y cyd yn mynd i drafferthion ariannol.

Ni ddylai cymdeithas gael cyfalaf trwy gynnig cyhoeddus i fuddsoddi mewn menter ar y cyd oni bai bod ganddi reolaeth lwyr ar y fenter ar y cyd (yn yr achos hwnnw, byddai’n fwy priodol ei disgrifio’n fenter a berchenogir gan fwyafrif (gweler Adran 2.8.3)).

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop