7.3.3 Hyrwyddiadau ariannol

Mae Adran 21 yr FSMA yn gosod cyfyngiadau ar sut y gellir gwneud hyrwyddiadau ariannol. Yn ei hanfod, mae’n rhaid i gynnwys unrhyw fath o gyfathrebu sy’n annog y cyhoedd i fuddsoddi gael ei gymeradwyo gan unigolyn a awdurdodwyd gan yr FCA. Mae hyn yn berthnasol i bob gweithgaredd gwasanaethau ariannol heblaw am y rhai hynny nad ydynt yn weithgareddau a reoleiddir.

Mae Erthygl 35 Gorchymyn Deddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol (Hyrwyddo Ariannol) 2005 yn egluro nad yw’r cyfyngiadau ar hyrwyddo ariannol yn berthnasol i unrhyw gyfathrebu gan gymdeithas gydweithredol neu gymdeithas budd cymunedol sy’n ymwneud ag unrhyw fath o offeryn dyled, fel dyledebau, stoc benthyciadau a bondiau, gan gynnwys offerynnau dyled trosglwyddadwy, lle mae cyfathrebiadau wedi’u cyfyngu i gyfathrebiadau nad ydynt yn amser real neu gyfathrebiadau amser real a geisiwyd. Ond mae’r cyfyngiadau hyn yn berthnasol i gyfranddaliadau trosglwyddadwy mewn cymdeithas, ac unrhyw fath o dderbyn ernes, y mae’r ddau’n fuddsoddiadau a reolir (gweler Atodlen 1 paragraffau 14 a 15). Mae cyfranddaliadau anhrosglwyddadwy y gellir eu codi y tu allan i’r diffiniad o fuddsoddiad a reolir at ddiben y rheolau hyrwyddo ariannol, felly nid yw’r cyfyngiadau’n berthnasol i’r math hwn o gyfalaf cyfranddaliadau.  

Sut bynnag, mae Erthygl 62 Gorchymyn Deddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol (Hyrwyddo Ariannol) 2005 yn datgan nad yw’r cyfyngiadau ar hyrwyddo ariannol yn berthnasol i werthu’r corff corfforaethol. Mae’n diffinio hyn fel gwerthu 50% neu fwy o’r cyfranddaliadau pleidleisio mewn corff corfforaethol, ac o ystyried, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, y bydd cynnig cyfranddaliadau cymunedol yn arwain at gynnydd o fwy na 50% yn nifer yr aelodau pleidleisio mewn cymdeithas, nid yw’r cyfyngiadau ar hyrwyddo ariannol yn berthnasol.

Mae’r Gorchymyn Hyrwyddo Ariannol hefyd yn esemptio cyfathrebu ag ystod eang o bobl fel unigolion gwerth net uchel ardystiedig, buddsoddwyr soffistigedig hunanardystiedig, a “grŵp buddiannau cyffredin” cwmni. Gallai’r esemptiadau hyn fod yn arwyddocaol i fentrau cymdeithasol sy’n gwneud hyrwyddiadau ariannol nad ydynt yn gymdeithasau cydweithredol neu’n gymdeithasau budd cymunedol. Mae cyfathrebiadau a wneir gan drydydd partïon, gan gynnwys “cyfryngau yn unig”, cyfathrebiadau gan newyddiadurwyr, a chyfathrebiadau cyffredinol wedi’u hesemptio hefyd. Cyfrwng yn unig yw rhywun sy’n cyfathrebu deunyddiau a luniwyd ac a ddarparwyd yn gyfan gwbl gan bobl eraill. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop