7.3.6 Gwyngalchu arian

Mae’r FSMA yn rhoi pwerau i’r FCA lunio rheolau sy’n ceisio atal a chanfod gwyngalchu arian mewn cysylltiad â chynnal gweithgareddau a reoleiddir gan unigolion awdurdodedig. Nid yw hyn yn berthnasol i gymdeithas sy’n cyhoeddi cyfranddaliadau y gellir eu codi gan nad yw’n weithgaredd a reoleiddir.

Nid yw Rheoliadau Gwyngalchu Arian 2007 yn berthnasol i gymdeithasau pan fyddant yn cyhoeddi cyfalaf cyfranddaliadau y gellir ei godi (gweler Rheoliad 4). Mae hyn yn cael gwared â’r baich o orfod gwirio pwy yw ymgeiswyr a dilyn gweithdrefnau eraill a osodir gan y rheoliadau hyn. Er hynny, ystyrir bod mesurau syml fel derbyn taliad am gyfranddaliadau cymunedol trwy gyfrif banc yn y Deyrnas Unedig, neu gyfrif cyfatebol, yn unig yn arfer da.

Mae cymdeithasau defnyddwyr sy’n aelodau o Co-operatives UK wedi cytuno ar God Arfer Gorau ar gyfer Cyfalaf Cyfranddaliadau y gellir ei Godi, sy’n golygu bod rhaid iddynt gadarnhau pwy yw unrhyw unigolyn sy’n buddsoddi mwy na £500 trwy fynnu dau fath gwahanol o brawf adnabod, un sy’n profi pwy yw’r unigolyn, ac un arall sy’n profi ble mae’n byw.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop