4.3 Gwybodaeth sylfaenol

Dylid darparu’r wybodaeth ganlynol ym mhob dogfen gynnig, ni waeth pa fath o gynnig ydyw, gyda’r unig eithriad pan nad yw’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r cynnig:

Rhybudd o berygl i gyfalaf: Dylai pob dogfen gynnig cyfranddaliadau cymunedol bwysleisio y gallai unrhyw un sy’n prynu cyfranddaliadau cymunedol golli rhywfaint o’r arian a fuddsoddir ganddynt, neu’r cyfan ohono, heb amddiffyniad Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol y llywodraeth, a heb allu troi at y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol. Dylai’r rhybudd hwn gael ei leoli mewn man amlwg ym mhob dogfen gynnig a’i fynegi mewn iaith syml ac eglur.

Cyfalaf cyfranddaliadau: Dylid esbonio natur cyfalaf cyfranddaliadau, a rhoi’r telerau a’r amodau llawn sy’n berthnasol i gyfranddaliadau. Os yw cyfalaf cyfranddaliadau y gellir ei godi’n cael ei gynnig, bydd angen i ymgeiswyr wybod mai’r unig ffordd o gael eu harian yn ôl yw trwy werthu cyfranddaliadau’n ôl i’r gymdeithas, bod rhaid rhoi rhybudd o’r bwriad i godi cyfalaf cyfranddaliadau, gallai aelodau’r pwyllgor rheoli fod â’r hawl i wrthod ceisiadau i godi cyfranddaliadau, ac unrhyw gyfyngiadau neu amodau a osodwyd ar godi cyfranddaliadau. Dylid egluro na fydd gwerth cyfranddaliadau’n newid, oni bai bod y rheolau’n darparu ar gyfer gostyngiad mewn gwerth cyfranddaliadau, os felly, dylid egluro manylion darpariaeth o’r fath. Os yw’r cyfalaf cyfranddaliadau sy’n cael ei gynnig yn fath na ellir ei godi, dylid esbonio’r cyfle sydd ar gael, os o gwbl, i werthu neu drosglwyddo’r cyfranddaliadau.

Clo asedau: Darparu clo asedau o fewn rheolau’r gymdeithas, ac effaith hyn ar hawliau aelodau dros asedau gweddilliol y gymdeithas.

Hawliau democrataidd: Dylid esbonio’r drefn un aelod, un bleidlais mewn cymdeithasau, a chyferbynnu hyn â’r drefn un cyfranddaliad, un bleidlais mewn cwmnïau.

Terfynau buddsoddi: Dylid datgan y terfynau buddsoddi unigol uchaf ac isaf, ac esbonio’r rhesymau dros y terfynau hyn.

Cyfyngiadau ar enillion ariannol: Dylai rheolau’r gymdeithas ynglŷn ag enillion ariannol i aelodau, boed hynny fel llog ar gyfalaf cyfranddaliadau neu ddifidendau ar drafodion, gael eu hesbonio, ac felly hefyd ei pholisi neu arferion ar gyfer pennu ei chyfradd llog a/neu ddifidend flynyddol. Dylid cyfeirio at bolisïau’r FCA sy’n cyfyngu ar enillion ariannol a’r gofyniad arfer da y dylai enillion o’r fath gael eu talu o elw gweithredu cyfredol yn unig.

Cymhwysedd ar gyfer aelodaeth: Dylai’r ddogfen gynnig egluro pwy sy’n gymwys i fod yn aelod o’r gymdeithas a buddsoddi mewn cyfalaf cyfranddaliadau. Dylai nodi’n eglur unrhyw feini prawf neu gyfyngiadau a fynegir yn rheolau’r gymdeithas, gan gynnwys gofynion yn ymwneud ag oedran ieuengaf, lleoliad daearyddol, neu’r berthynas drafodaethol â’r gymdeithas.

Dogfen lywodraethu: Dylid sicrhau bod copi o reolau’r gymdeithas ar gael bob amser, ar wefan y gymdeithas fel arfer, ynghyd ag unrhyw nodiadau esboniadol angenrheidiol.

Mae’n bosibl y bydd angen i rai cymdeithasau gynnwys gwybodaeth am y materion canlynol hefyd, os ydynt yn berthnasol i’r cynnig:

Gwyngalchu arian: Mae cymdeithasau sy’n cyhoeddi cyfalaf cyfranddaliadau y gellir ei godi wedi’u heithrio o reoliadau gwyngalchu arian; nid oes rhwymedigaeth gyfreithiol ar gymdeithasau i wirio pwy yw ymgeiswyr. Fodd bynnag, mae rhai cymdeithasau wedi mabwysiadu Cod Ymarfer Co-operatives UK ar gyfer y maes hwn, er mwyn lleihau perygl gwyngalchu arian. Os felly, dylai arferion o’r fath gael eu hamlinellu yn y ddogfen gynnig (gweler Adran 7.3.6).

Gwrthdaro buddiannau: Gall gwrthdaro buddiannau godi mewn rhai cynigion cyfranddaliadau, yn enwedig y rhai hynny a wneir gan gymdeithasau newydd lle mae gan y sylfaenwyr, y pwyllgor rheoli neu’r hyrwyddwyr fuddiant ariannol yng nghanlyniad y cynnig. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop