7.3.2 Gweithgareddau a reoleiddir

Mae Adran 19 yr FSMA yn gosod gwaharddiad cyffredinol ar unrhyw unigolyn sy’n cynnal, neu’n honni ei fod yn cynnal, gweithgaredd a reoleiddir. Mae Adran 22 yr FSMA yn diffinio pa fathau o wasanaethau ariannol sy’n weithgareddau a reoleiddir gan gyfeirio at Orchymyn Deddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol (Gweithgareddau Rheoleiddiedig) 2001. Mae Erthygl 76 y Gorchymyn hwn yn datgan bod cyfranddaliadau trosglwyddadwy mewn cymdeithas yn fuddsoddiad penodedig a bod cynnig y math hwn o gyfalaf cyfranddaliadau’n dod o fewn cwmpas gweithgareddau a reoleiddir. Ond nid yw mathau eraill o gyfranddaliadau mewn cymdeithasau, fel cyfranddaliadau anhrosglwyddadwy y gellir eu codi, wedi’u cynnwys.

Mae erthygl 18 y Gorchymyn hefyd yn eithrio cwmni sy’n gwneud trefniadau i gyhoeddi ei gyfranddaliadau ei hun, neu unrhyw unigolyn sy’n cyhoeddi dyledebau, o ofynion rheoleiddio. Er nad yw’r rhain yn weithgareddau a reoleiddir, gallai cynnig y cyfryw gyfranddaliadau neu ddyledebau fod yn ddarostyngedig i reoliadau hyrwyddo ariannol o hyd. Mae adran 755 Deddf Cwmnïau 2006 yn gwahardd cynnig gwarannau mewn cwmni preifat i’r cyhoedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop