8.8 Gostyngiad yn y Dreth ar gyfer Buddsoddiad Cymunedol

Diben y Gostyngiad yn y Dreth ar gyfer Buddsoddiad Cymunedol (CITR) yw annog unigolion a chorfforaethau i fuddsoddi mewn Sefydliadau Cyllid Datblygiad Cymunedol (CDFIs) achrededig, y mae’n rhaid iddynt, yn eu tro, fuddsoddi’r cyfalaf mewn mentrau bach a chanolig sydd wedi’u lleoli yn y cymunedau mwyaf difreintiedig yn y Deyrnas Unedig a/neu sy’n eu gwasanaethu. Gall y buddsoddiad fod ar ffurf dyled neu ecwiti, a gallai gynnwys cyfalaf cyfranddaliadau y gellir ei godi mewn CDFIs sydd wedi’u strwythuro fel cymdeithasau. Mae CDFIs wedi’u hachredu gan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau at ddibenion CITR.

Mae’r gostyngiad yn y dreth, sy’n werth 25% o’r cyfanswm a fuddsoddwyd wedi’i wasgaru ar draws 5 mlynedd, ar gael yn erbyn naill ai’r dreth incwm neu’r dreth gorfforaeth. Mae rheolau cymorth gwladwriaethol de minimis yn berthnasol i’r mentrau sy’n elwa, na chânt dderbyn mwy na €200,000 o gymorth yn ystod unrhyw gyfnod o dair blynedd.

Mae arweiniad manwl ar CITR ar gael yn Llawlyfr Gostyngiad yn y Dreth ar gyfer Buddsoddiad Cymunedol CITM1000 a Thaflen Gymorth HS237 HMRC.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop