7.3.4 Gofynion prosbectws

Mae Adran 85 yr FSMA yn mynnu bod sefydliadau sy’n gwneud hyrwyddiad ariannol yn cyhoeddi prosbectws a gymeradwywyd gan yr FCA os ydynt yn cynnig gwarannau trosglwyddadwy. Nid yw’r gofynion prosbectws yn berthnasol i warannau anhrosglwyddadwy, fel cyfalaf cyfranddaliadau y gellir ei godi mewn cymdeithasau. Mae esemptiadau ar gyfer y canlynol hefyd:

  • Gwarannau trosglwyddadwy a gyhoeddir gan elusennau
  • Gwarannau trosglwyddadwy a gyhoeddir gan gymdeithasau budd cymunedol, os yw’r arian a godir yn cael ei ddefnyddio i gyflawni amcanion y cyhoeddwr yn unig
  • Gwarannau trosglwyddadwy a gynigir gan gymdeithasau nid-er-elw neu gyrff tebyg i elusennau a chymdeithasau budd cymunedol, y gellid tybio ei bod yn golygu unrhyw sefydliad sydd â chlo asedau a ddiffiniwyd yn statudol, fel Cwmni Budd Cymunedol
  • Cynigion gwarannau trosglwyddadwy lle mae’r cynnig yn cael ei wneud i fuddsoddwyr cymwys yn unig, neu i lai na 150 o bobl, neu lle mae’r cyfanswm a geisir yn llai na’r hyn sy’n cyfateb i €2,500,000 mewn sterling.

Bydd cymdeithasau budd cymunedol wedi’u heithrio o reoleiddio pan fyddant yn cynnig cyfranddaliadau trosglwyddadwy i’r cyhoedd dim ond os “bydd elw’r cynnig yn cael ei ddefnyddio i gyflawni amcanion y cyhoeddwr” (gweler Atodlen 11A, yr FSMA). Tybir bod hyn yn golygu amcanion y gymdeithas, fel y’u datganir yn ei rheolau. Fodd bynnag, nid yw cyfranddaliadau trosglwyddadwy’n cyd-fynd â’r diffiniad o gyfranddaliadau cymunedol (gweler Adran 1.2.2). Mae Adran 2.2.3 yn esbonio pam yr ystyrir bod cyfranddaliadau trosglwyddadwy y tu allan i gylch gorchwyl yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop