5.12 Enwebu buddiolwyr

Mae rhai cymdeithasau’n dewis cynnwys adran yn eu ffurflen gais cyfranddaliadau sy’n annog yr ymgeisydd i enwebu un neu fwy o fuddiolwyr ar gyfer ei gyfranddaliadau yn achos marwolaeth yr enwebwr. Gallai hyn gael ei ystyried yn dacteg hyrwyddol i annog ymgeiswyr i feddwl am gyfalaf cyfranddaliadau fel buddsoddiad tymor hir er budd cenedlaethau’r dyfodol.

Fodd bynnag, mae Adrannau 37-40 Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 yn mynnu bod cymdeithasau’n cadw cofnod o’r bobl a enwebwyd gan aelodau i etifeddu eu heiddo yn y gymdeithas ar adeg eu marwolaeth. Mae’r hawliau enwebu hyn yn ymestyn i bob math o eiddo yn y gymdeithas, gan gynnwys benthyciadau, ernesau a chyfranddaliadau. Mae hawliau enwebu’n berthnasol i’r £5,000 gyntaf o eiddo aelod yn unig; bydd rhaid i unrhyw swm uwch na hwnnw gael ei ddosbarthu yn unol â phrofiant yr ymadawedig. Mae Adran 40 yn caniatáu i gymdeithas ddosbarthu eiddo hyd at £5,000 ymhlith y cyfryw unigolion sydd â hawl i’w dderbyn, heb unrhyw enwebiad o dan Adran 37, na llythyrau gweinyddu neu brofiant. Os yw’r buddiolwr eisoes yn aelod o’r gymdeithas, bydd y rheol ynglŷn â daliad cyfranddaliadau unigol mwyaf yn berthnasol o hyd, ac os eir yn fwy nag ef, dylai unrhyw weddill gael ei dalu mewn arian parod neu ei drosi’n fenthyciad. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop