4.1 Egwyddorion arweiniol

Dogfen gynnig yw unrhyw fath o lenyddiaeth hyrwyddol sy’n annog y cyhoedd i fuddsoddi mewn cymdeithas. Er bod cymdeithas wedi’i heithrio o reoleiddio wrth gynnig cyfalaf cyfranddaliadau anhrosglwyddadwy y gellir ei godi i’r cyhoedd, mae rhwymedigaeth ar y gymdeithas a’i chynrychiolwyr i fod yn eirwir a chyfrifol, a chydymffurfio â’r telerau a’r amodau a amlinellir yn y ddogfen gynnig. Atgyfnerthir y rhwymedigaeth hon gan Ddeddf Camliwio 1967 (gweler Adran 7.4). Mae’n hollbwysig bod yr holl wybodaeth a ddarperir mewn dogfennau, ar fideos neu wefannau, mewn cyfarfodydd cyhoeddus, ac mewn unrhyw gyfathrebiadau eraill â darpar fuddsoddwyr yn gywir ac yn ffrwyth ystyriaeth ofalus, ac nad yw’n gamarweiniol.

Mae’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol wedi cyflwyno Marc Safon Cyfranddaliadau Cymunedol ar gyfer dogfennau cynnig sy’n bodloni ei safonau arfer da. Mae mwy o fanylion am y Marc ar gael yn Adran 7.6.2. Anogir pob cymdeithas sy’n gwneud cynnig cyhoeddus o gyfranddaliadau cymunedol i wneud cais am y Marc.

Mae’r rhan hon o’r Llawlyfr yn rhoi arweiniad ar bedwar math gwahanol o ddogfen gynnig gyfranddaliadau: cynigion aelodaeth, cynigion arloesi, cynigion â chyfyngiad amser, a chynigion agored. Mae hefyd yn rhoi arweiniad ar y ffurflenni cais sy’n cyd-fynd â dogfen gynnig. Mae’r dosbarthiad hwn o gynigion wedi’i seilio ar ymarfer masnachol ac nid diffiniadau cyfreithiol.

Mae’r arweiniad yn yr adran hon yn berthnasol i gynnig cyfalaf cyfranddaliadau anhrosglwyddadwy y gellir ei godi gan gymdeithasau. Nid yw cynnig y math hwn o gyfalaf cyfranddaliadau’n weithgaredd a reoleiddir, ac mae wedi’i eithrio o reoliadau hyrwyddo ariannol a chyfarwyddebau prosbectws. Ymdrinnir â seiliau’r eithriadau hyn, a materion rheoleiddiol eraill, yn Adran 7.

Y cam cyntaf wrth gynllunio cynnig cyfranddaliadau yw amlygu pa un o’r pedwar math o gynnig sy’n fwyaf priodol i’r gymdeithas ar y pryd. Bydd hyn yn newid wrth i’r gymdeithas ddatblygu, ac mae’n ddefnyddiol paratoi strategaeth tymor hwy ar gyfer sut y bydd y gymdeithas yn symud o un math o gynnig i un arall dros amser. Gallai rhai cymdeithasau ddechrau gyda chynnig aelodaeth i gynnwys y gymuned yn y fenter a dangos faint o gefnogaeth sydd i’w hamcanion. Mae’n arferol i gynnig arloesi, a gynlluniwyd i gael cyfalaf risg er mwyn paratoi ar gyfer buddsoddiad, gael ei ddilyn gyda chynnig â chyfyngiad amser, i weithredu’r cynllun buddsoddi. A bydd y rhan fwyaf o gynigion â chyfyngiad amser yn cael eu dilyn gan gynigion agored, yn y pen draw, er mwyn cynhyrchu hylifedd ar gyfer aelodau presennol a sicrhau cynaliadwyedd y gymdeithas.

Dylai dogfen gynnig a fwriadwyd ar gyfer y cyhoedd esbonio’r rhesymau pam maen nhw’n cael eu gwahodd i fuddsoddi yn y gymdeithas, y risgiau sy’n gysylltiedig â’r buddsoddiad hwn, a’r telerau a’r amodau sy’n berthnasol i’r cynnig. Mae’n bwysig defnyddio iaith syml, annhechnegol sy’n ddiddorol i’w darllen o’r dechrau i’r diwedd. Dylai dogfennau cynnig fod yn fyr, ond dylent hefyd fynd i’r afael â’r materion a amlygir yn rhannau perthnasol y canllawiau hyn. Dylid darparu gwybodaeth fanylach i ategu’r ddogfen gynnig pryd bynnag y nodir hynny yn y canllawiau hyn. Mae Adran 4.2 yn amlinellu’r wybodaeth sylfaenol y dylid ei chyflwyno ym mhob dogfen gynnig, ni waeth pa fath. Mae’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol wedi cynhyrchu canllaw i’r cyhoedd o’r enw Buddsoddi mewn Cyfranddaliadau Cymunedol, sy’n esbonio beth yw cyfranddaliadau cymunedol, ac sydd ar gael i’w lawrlwytho a’i ddosbarthu yn rhad ac am ddim. Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn darparu canllawiau ar gyfalaf cyfranddaliadau y gellir ei godi hefyd. Mae’r Marc Safon Cyfranddaliadau Cymunedol yn fath o gydnabyddiaeth gyhoeddus fod cynnig cyfranddaliadau cymunedol yn ymgorffori’r egwyddorion a’r canllawiau a amlinellir yn Adran hon y Llawlyfr. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop