1.2.6 Dylanwad cyfranddalwyr

Cyfyngir ar faint o ddylanwad a rheolaeth y gall cyfranddalwyr ac aelodau cymdeithasau ei arfer yn unigol. Cyflawnir hyn trwy ddwy drefn gyfreithiol. Mae’n rhaid i gymdeithasau ddatgan yn eu rheolau sut y bydd penderfyniadau’n cael eu gwneud mewn cyfarfodydd cyffredinol. Mae’n ofynnol i gymdeithasau cydweithredol go iawn weithio yn unol â’r egwyddor gydweithredol un aelod, un bleidlais, ni waeth faint o gyfalaf cyfranddaliadau a ddelir gan unigolyn. Nid yw deddfwriaeth cymdeithasau’n darparu ar gyfer dyrannu trefniadau pleidleisio ar sail daliadau cyfranddaliadau, felly mae’r egwyddor un aelod, un bleidlais yn berthnasol i bob cymdeithas budd cymunedol hefyd yn ddiofyn. 

Cyfyngir ar ddylanwad cyfranddalwyr hefyd trwy osod terfyn cyfreithiol ar yr uchafswm cyfalaf cyfranddaliadau y gellir ei godi y caiff unigolyn ei ddal mewn cymdeithas. £100,000 yw’r terfyn hwn, ac mae’n atal cymdeithas rhag mynd yn or-ddibynnol ar fuddsoddwyr mawr. Gall cymdeithas ddewis mabwysiadu terfyn uchaf is yn ei rheolau neu gynigion cyfranddaliadau, a argymhellir ar gyfer cymdeithasau llai, oherwydd gallai £100,000 fod yn gyfran sylweddol o gyfanswm y cyfalaf y bydd arnynt ei angen (gweler Adran 3.2.7). 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop