3.4 Diwygio rheolau

Gall cymdeithas ychwanegu at ei rheolau, eu dileu neu eu diwygio, yn amodol ar gefnogaeth cyfarfod cyffredinol o’i haelodau a chymeradwyaeth yr FCA. Mae’r FCA yn archwilio ceisiadau ar gyfer cofrestru newidiadau i reolau er mwyn sicrhau bod y newidiadau arfaethedig yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol, ac mae’n rhoi sylwadau ar geisiadau diffygiol. Ni fydd unrhyw newid i’r rheolau’n ddilys hyd nes y bydd yr FCA wedi cymeradwyo a chofrestru’r newid. Mae’n rhaid i gymdeithas ddilyn ei rheolau ei hun ar gyfer cynnal cyfarfodydd (gweler Adran 3.2.5) wrth geisio cymeradwyaeth ei haelodau i newid rheol.

Os yw rheolau cymdeithas wedi’u seilio ar reolau enghreifftiol corff sy’n noddi, fe allai fod yn werth cysylltu â’r corff sy’n noddi i bennu p’un a wnaed unrhyw newidiadau i’r rheolau enghreifftiol ers i’r gymdeithas gael ei chofrestru, neu a yw’r corff sy’n noddi wedi cynorthwyo cymdeithasau cofrestredig eraill i wneud diwygiadau tebyg.

Ni chaiff cymdeithasau budd cymunedol elusennol ddiwygio eu rheolau mewn ffordd a fyddai’n achosi iddynt beidio â bod yn elusen (gweler Adran 197, Deddf Elusennau 2011). Yn yr Alban, mae’n rhaid i gymdeithasau budd cymunedol elusennol sydd wedi’u cofrestru â Rheoleiddiwr Elusennau yr Alban roi gwybod iddo pan wneir newid i’w rheolau, a cheisio ei gydsyniad o flaen llaw pan fwriedir newid amcanion y gymdeithas. Yng Nghymru a Lloegr, mae mwy o arweiniad ar gael yn www.gov.uk/guidance/how-to-make-changes-to-your-charitys-governing-document. Dylid nodi bod angen i’r Comisiwn Elusennau awdurdodi unrhyw ddiwygiad i reolau cymdeithas budd cymunedol elusennol yng Nghymru a Lloegr sydd o fudd i’r ymddiriedolwyr.

Ni fydd unrhyw ddiwygiad i reolau cymdeithas sy’n mynnu bod aelodau presennol yn buddsoddi mewn mwy o gyfalaf cyfranddaliadau, neu’n cynyddu rhwymedigaethau aelodau, yn gyfrwymol ar aelod oni bai y cafwyd ei gydsyniad ysgrifenedig. Byddai hyn yn cynnwys newid i reol sy’n cynyddu’r nifer leiaf o gyfranddaliadau y mae’n rhaid i aelod eu dal i fod yn aelod.    

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop