7.3.7 Diogelu defnyddwyr

Sefydlodd yr FSMA y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol (Rhan 15) a’r Cynllun Ombwdsmon (Rhan 16), er mwyn rhoi rhai hawliau cwyno a digolledu i gwsmeriaid cwmnïau gwasanaethau ariannol awdurdodedig mewn sefyllfaoedd lle na all y cwmni gytuno ar hawliad yn ei erbyn. Mae’r Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol (FSCS) yn diogelu ernesau cwsmeriaid banciau, cymdeithasau adeiladu ac undebau credyd awdurdodedig rhag ofn y byddant yn mynd yn ansolfent. Mae’r FSCS hefyd yn berthnasol i gwmnïau gwasanaethau ariannol awdurdodedig sy’n ymwneud â gweithgareddau a reoleiddir fel yswiriant, buddsoddiadau a morgeisi. Nid yw’n berthnasol i unrhyw un o weithgareddau cymdeithas.

Mae’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol, a sefydlwyd o dan y Cynllun Ombwdsmon, yn helpu i ddatrys anghydfodau rhwng defnyddwyr a chwmnïau gwasanaethau ariannol awdurdodedig. Mae’r rhan fwyaf o achosion yn cael eu datrys yn anffurfiol. Os bydd Ombwdsmon yn gwneud penderfyniad terfynol a dderbynnir gan y defnyddiwr, bydd y penderfyniad hwnnw’n gyfrwymol ar y ddau barti ac yn orfodadwy yn y llys. Nid oes gan ddefnyddiwr sy’n prynu cyfranddaliadau cymunedol hawl i ddefnyddio’r gwasanaeth i ddatrys anghydfod yn ymwneud â chyfranddaliadau cymunedol.

Mae Adran 4.2 yn argymell y dylai pob dogfen gynnig gyfranddaliadau egluro “y gallai unrhyw un sy’n prynu cyfranddaliadau cymunedol golli rhywfaint o’r arian a fuddsoddir ganddynt, neu’r cyfan ohono, heb amddiffyniad Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol y llywodraeth, a heb allu troi at y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol. Dylai’r rhybudd hwn gael ei leoli mewn man amlwg ym mhob dogfen gynnig a’i fynegi mewn iaith syml ac eglur. “

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop