4.2.1 Diben

Prif ddiben cynnig aelodaeth yw recriwtio aelodau yn hytrach na chael cyfalaf buddsoddi. Gall cynyddu nifer yr aelodau fod yn fan cychwyn pwysig i lawer o fentrau cymunedol, yn enwedig y rhai hynny sy’n gobeithio denu symiau sylweddol o gyllid cyhoeddus. Gall aelodau hefyd gyfrannu’n sylweddol at gryfhau model busnes y sefydliad, nid yn unig trwy fuddsoddi cyfalaf ond hefyd trwy gyfrannu at y busnes fel cwsmeriaid, gwirfoddolwyr, cefnogwyr, gweithredwyr, a hyd yn oed cyflenwyr neu weithwyr taledig.

Yn aml, bydd cynnig aelodaeth yn briodol i gymdeithasau ar y cam cyn-gychwyn y mae angen iddynt gael cyllid datblygu i brofi a chadarnhau hyfywedd eu cynnig busnes. Bydd y cyllid datblygu hwn ar ffurf rhoddion a grantiau fel arfer, er y gallai fod yn haws i rai cymdeithasau gael y cyllid hwn trwy gynnig cyfranddaliadau arloesi. Mae aelodau’n fwy tebygol o gyfrannu rhodd na phobl nad ydynt yn aelodau, ac er na ddylai rhoddion fyth fod yn amod aelodaeth, mae pobl yn fwy tebygol o fod yn barod i gyfrannu rhodd at gymdeithas os ydynt yn aelod ohoni. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop