4.6.1 Diben

Mae cynigion agored yn allweddol i lif cyfalaf cymdeithasau sefydledig, gan alluogi pobl i ymuno neu derfynu aelodaeth ac, fel aelodau, i fuddsoddi neu godi cyfalaf cyfranddaliadau. Ni ddylai cynigion agored gael eu gwneud gan gymdeithasau os yw’r pwyllgor rheoli wedi atal yr hawl i godi cyfalaf cyfranddaliadau.

Mae dau brif reswm pam y gallai cymdeithas wneud cynnig agored ar gyfer ymaelodi a buddsoddi. Y cyntaf yw ysgogi a chefnogi twf naturiol y fenter trwy gynyddu aelodaeth a buddsoddiad. Yr ail reswm dros wneud cynnig agored yw darparu hylifedd ar gyfer ei chyfalaf cyfranddaliadau, wrth i fuddsoddiad newydd gynhyrchu’r arian i gyllido codi cyfranddaliadau. Mae hyn yn briodol pan fydd gan y gymdeithas berthynas fasnachu â’i haelodau a’i bod yn arferol i ddisgwyl trosiant mewn aelodaeth a buddsoddiad.

Bydd angen i unrhyw gymdeithas sy’n gwneud cynnig agored ystyried pa gamau y gallai eu cymryd os bydd yn denu mwy o gyfalaf cyfranddaliadau nag y mae arni ei angen, a phroblemau cysylltiedig gorgyfalafu. Dylai ddefnyddio cyfalaf cyfranddaliadau i ariannu ei busnes, diwydiant neu fasnach (d)datganedig yn unig, ac nid i’w fuddsoddi mewn gweithgareddau eraill nad ydynt yn rhan o’i diben datganedig. Mae’n bosibl y bydd angen i gymdeithasau ystyried pa gamau i’w cymryd i atal gorgyfalafu. Gallai hyn gynnwys cyflwyno terfynau ar yr uchafswm cyfranddaliadau y gall unigolyn eu dal islaw’r uchafswm statudol.   

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop