7.3.5 Derbyn ernesau

Mae Adran 4 Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 yn datgan: “ni chaniateir i gymdeithas sydd ag unrhyw gyfalaf cyfranddaliadau y gellir ei godi gael ei chofrestru gyda’r bwriad o gynnal busnes bancio.” Mae Adran 67 yr un Ddeddf yn ailddatgan y gwaharddiad hwn ond hefyd yn creu eithriad ar gyfer symiau bach sy’n llai na £400.

Mae hyn yn golygu bod rhaid i unrhyw gymdeithas sy’n cyhoeddi cyfalaf cyfranddaliadau y gellir ei godi sicrhau nad yw’n ymwneud â busnes bancio. Atgyfnerthir hyn gan Adran 2(1) Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 sy’n mynnu bod cymdeithasau cofrestredig yn cynnal “busnes, diwydiant neu fasnach”. Gall fodloni’r gofyniad hwn trwy sicrhau bod ei chyfalaf cyfranddaliadau y gellir ei dynnu yn cael ei ddefnyddio i ariannu ei gweithgareddau masnachu ei hun yn unig, ac nid i ariannu gweithgareddau masnachu endidau eraill. Nid yw hyn yn golygu na all cymdeithas gydweithredol neu gymdeithas budd cymunedol fuddsoddi mewn endid cyfreithiol arall mewn unrhyw amgylchiadau. Mae Adran 2.8 y Llawlyfr yn nodi ar ba sail y gall cymdeithas fuddsoddi mewn endid cyfreithiol arall.

Mae’n anodd diffinio’r hyn a olygir wrth fusnes bancio a derbyn ernesau. Gallai cynhyrchu cyfalaf cyfranddaliadau dim ond i fuddsoddi mewn endidau cyfreithiol eraill, neu i wneud benthyciadau personol i aelodau, gael ei ddehongli fel busnes bancio, a dylai cymdeithasau cydweithredol a chymdeithasau budd cymunedol osgoi hynny yn gyffredinol.

Mae cymdeithasau adeiladu ac undebau credyd yn ddarostyngedig i’w deddfwriaeth a’u rheoliadau eu hunain, ac maen nhw y tu allan i gwmpas y Llawlyfr hwn. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop