5.6 Derbyn arian

Pan fydd cymdeithas yn gwneud cynnig cyfranddaliadau cymunedol â chyfyngiad amser, ni fydd y trafodyn i brynu a gwerthu cyfranddaliadau yn cael ei gwblhau hyd nes bod y cynnig cyfranddaliadau’n cau a gall y gymdeithas fod yn sicr bod y cynnig wedi cyflawni ei tharged lleiaf ar gyfer cyhoeddi cyfranddaliadau (gweler Adran 4.5). Hyd nes bod y gymdeithas yn cyhoeddi’r cyfranddaliadau, bydd angen i unrhyw arian y mae wedi’i dderbyn gan fuddsoddwyr gael ei ddiogelu rhag rhwymedigaethau cyfredol a rhwymedigaethau digwyddiadol y gymdeithas.

Mae sawl ffordd o ddarparu’r amddiffyniad hwn. Y ffordd fwyaf diogel yw i’r gymdeithas beidio â derbyn taliad am y cyfranddaliadau hyd nes y bydd mewn sefyllfa i'w cyhoeddi. Gellid cyflawni hyn drwy roi gwybod i ymgeiswyr na fydd sieciau’n cael eu newid tan ddyddiad cau’r cynnig, a dim ond os yw’r cynnig wedi bodloni un neu fwy o’i dargedau codi arian. Neu, gallai’r gymdeithas ddefnyddio rhyw fath arall o ddull talu sy’n caniatáu i’r taliad gael ei ohirio tan ddyddiad cytunedig. Fel arall, gellid sefydlu cyfrif ysgrow i dderbyn arian. Mewn cyfrif ysgrow, mae arian yn cael ei ddal gan drydydd parti annibynnol a dibynadwy. Mae’n arferol i sefydliadau sy’n cynnig gwasanaeth ysgrow weinyddu’r cynnig: derbyn a phrosesu’r holl daliadau, a chwblhau’r trafodion pan fydd y cynnig yn cael ei gau. Yn ddelfrydol, dylai darparwr y gwasanaeth ysgrow indemnio’r arian y mae’n ei ddal rhag unrhyw rwymedigaethau, gan gynnwys methiannau banc. Ym mhob achos, dylid dweud wrth ymgeiswyr pan fydd y taliad yn cael ei gymryd o’u cyfrif; bydd hyn yn helpu i osgoi sefyllfa lle na fydd gan ymgeiswyr ddigon o arian yn eu cyfrif i wneud y taliad. 

Dylai cymdeithas newydd sy’n cynnig cyfranddaliadau geisio lleihau ei rhwymedigaethau cyfredol a’i rhwymedigaethau digwyddiadol i’r eithaf hyd nes y bydd yn gwybod bod y cynnig cyfranddaliadau wedi bod yn llwyddiannus. Mae hyn yn golygu peidio â llunio cytundebau o flaen llaw ar gyfer gwerthu neu brynu, neu gyfyngu’r cyfryw gytundebau i lefelau y gellir eu talu o gronfeydd wrth gefn presennol. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop