4.2.3 Cynnwys

O gymharu â mathau eraill o ddogfennau cynnig, gall dogfen gynnig aelodaeth fod yn eithaf byr, sef dim mwy na 500 o eiriau neu un ochr A4 fel arfer. Dylai’r ddogfen ganolbwyntio ar esbonio diben y gymdeithas, buddiannau aelodaeth, a’r buddiannau y mae’n ceisio eu darparu i’r gymuned ehangach. Dylai hefyd ddarparu’r wybodaeth sylfaenol a amlygwyd yn Adran 4.2, gan gadw’r pwyntiau canlynol mewn cof:

  • Dylai’r buddsoddiad lleiaf sy’n ofynnol i fod yn aelod gael ei gyfyngu i swm enwol. Mae llawer o gymdeithasau’n gosod y swm hwn mor isel â £1, er bod hyn yn gallu bod yn gostus i gymdeithasau oherwydd y draul sy’n gysylltiedig â gwasanaethu aelodau. Mae’n fwy arferol i’r swm amrywio o £5 i £25.
  • Dylai unrhyw ofyniad i dalu tanysgrifiad blynyddol i gynnal aelodaeth gael ei ddatgan yn eglur.
  • Os yw’r cyfranddaliadau a gynigir yn rhai na ellir eu codi na’u trosglwyddo, dylid datgan hyn, ond mae hefyd yn dileu’r angen i ddarparu’r wybodaeth sylfaenol ganlynol: risg ariannol, cyfalaf cyfranddaliadau y gellir ei godi, a chyfyngiadau ar enillion ariannol. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop