4.4.3 Cynnwys

Bydd angen i ddogfennau cynnig arloesi fynd i’r afael â’r materion canlynol:

Rhybudd o berygl i gyfalaf: Dylai’r ddogfen gynnig gynnwys rhybudd amlwg sy’n datgan nad oes gan y gymdeithas gynllun busnes ac y bydd angen iddi gynhyrchu cyfalaf sylweddol, ychwanegol cyn iddi allu dechrau masnachu. Bydd unrhyw ymrwymiad i dalu cyfalaf cyfranddaliadau neu ganiatáu codi cyfalaf cyfranddaliadau yn dibynnu’n gyfan gwbl ar broffidioldeb y fenter yn y dyfodol, a’i gallu i adennill colledion cam cynnar sy’n deillio o’r costau datblygu a amlinellir yn y cynnig hwn. Gallai buddsoddwyr golli rhywfaint o’r arian a fuddsoddir ganddynt, neu’r cyfan ohono, heb allu troi at y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol na’r Ombwdsmon Ariannol.

Diben y buddsoddiad: Disgrifiad byr o’r fenter newydd arfaethedig, ei busnes, diwydiant neu fasnach arfaethedig, graddfa’r fenter, ac amcangyfrif o faint o gyfalaf cychwynnol y bydd ei angen.

Costau datblygu, targedau a threfniadau wrth gefn: Dadansoddiad o’r costau datblygu, y targedau codi arian isaf ac uchaf, ffynonellau eraill o gyllid datblygu sydd ar gael i’r gymdeithas, a’r trefniadau wrth gefn sy’n gysylltiedig â’r targedau hyn

Gostyngiad yn y dreth: Gallai cynigion cyfranddaliadau arloesi fod yn gymwys i gael gostyngiad yn y dreth o dan y Cynllun Buddsoddi Cychwynnol mewn Mentrau, y Cynllun Buddsoddi mewn Mentrau neu Ostyngiad yn y Dreth ar gyfer Buddsoddiad Cymdeithasol (gweler Adran 8). Fodd bynnag, gallai cynnig gostyngiad yn y dreth ar y cam hwn gyfyngu’n arw ar weithredoedd y gymdeithas yn y dyfodol, gan ei hymrwymo i ymwneud â gweithgareddau busnes cymwys a mynnu ei bod yn dechrau masnachu o fewn dwy flynedd o dderbyn y buddsoddiad cymwys. Dylai’r gymdeithas geisio cyngor proffesiynol ar dreth neu sicrwydd o flaen llaw gan HMRC cyn cynnig gostyngiad yn y dreth mewn cynnig cyfranddaliadau arloesi.

Telerau ac amodau: Manylion y math o gyfalaf cyfranddaliadau sy’n cael ei gynnig, a’r telerau a’r amodau sy’n berthnasol i’r dosbarth hwn o gyfranddaliadau. Dylai atal hawliau codi cyfranddaliadau am gyfnod amhenodol gael ei ddatgan yn eglur, ac felly hefyd ddibyniaeth y cynnig hwn ar lwyddiant cynigion cyfranddaliadau yn y dyfodol er mwyn i aelodau arloesi gael unrhyw obaith o gael enillion ar eu buddsoddiad.

Amserlen: Y dyddiad targed ar gyfer terfynu’r cynnig, ynghyd ag ymrwymiad i beidio â gwario unrhyw ran o’r cyllid a godir gan y cynnig hyd nes y cyflawnir y targedau lleiaf neu’r trefniadau wrth gefn. Amcangyfrif o ba mor hir y bydd yn ei gymryd i baratoi ar gyfer buddsoddi, cynhyrchu’r cyfalaf sy’n ofynnol, a sefydlu’r gymdeithas fel menter broffidiol.

Yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd dogfennau cynnig arloesi’n fwy na 1,500 i 2,000 o eiriau.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop