4.5.8 Cynnwys

Mae dogfennau cynnig wedi’u bwriadu ar gyfer buddsoddwyr ansoffistigedig, felly dylent gael eu hysgrifennu mewn arddull ddiddorol a rhwydd ei deall. Mae’n bwysig taro cydbwysedd priodol rhwng ysgrifennu dogfen marchnata sy’n cyfleu’r cynnig buddsoddi’n eglur, a dogfen annhechnegol sydd, er hynny, yn darparu gwybodaeth ariannol a chyfreithiol gywir.

Dylai hyd dogfen gynnig ar gyfer cynnig â chyfyngiad amser adlewyrchu maint y cynnig. Gallai cynigion llai, ar gyfer llai na £100,000, fod yn fyrrach na 2,000 o eiriau yn nodweddiadol, tra gallai cynigion maint canolig ar gyfer rhwng £100,000 a £500,000 olygu bod angen dogfen o hyd at 4,000 o eiriau. Dylai cynigion sy’n ceisio codi symiau mwy fod yn gymesur o ran hyd, ond nid mor hir fel bod ymgeiswyr yn amharod i’w darllen. Dylid osgoi defnyddio print mân, iaith dechnegol, manylion diangen, neu ddyfeisiau eraill a allai atal ymgeiswyr rhag darllen y ddogfen yn llawn.

Mae pob dogfen gynnig ar gyfer cynnig â chyfyngiad amser yn cynnwys naw prif elfen:

Diben y buddsoddiad: Mae hyn yn disgrifio diben y fenter a sut y bydd o fudd i aelodau a/neu’r gymuned ehangach. Dylai esbonio sut y bydd y cyfryw fuddion yn cael eu darparu, gan wahaniaethu rhwng dulliau darparu mewnol ac allanol (gweler Adran 6.1).   

Cynllun busnes: Dylai’r ddogfen ddarparu crynodeb o incwm, gwariant a phroffidioldeb rhagamcanol y gymdeithas am dair blynedd o leiaf ar ôl buddsoddi. Dylai copi o’r cynllun busnes llawn, sy’n cynnwys tystiolaeth i ategu’r amcanestyniadau hyn, fod ar gael i bob ymgeisydd fel arfer.

Gofynion cyfalaf: Dylai cyfanswm y cyfalaf y mae ei angen ar gyfer y prosiect buddsoddi gael ei ddatgan yn eglur, ynghyd â datganiad ynglŷn â sut y bydd y cyfalaf hwn yn cael ei ddefnyddio, gan wahaniaethu rhwng gwariant ar asedau sefydlog a chyfalaf gweithio.  

Targedau codi arian: Dylid datgan cyfanswm y cyfalaf y mae ei angen, ynghyd â’r lleiafswm, y swm targed a’r uchafswm cyfalaf cyfranddaliadau a geisir. Os yw’r targedau’n cynnwys cyfalaf o ffynonellau eraill, dylai’r rhain gael eu datgan, ynghyd â manylion cost y cyfalaf hwn. Dylid hefyd esbonio beth fydd yn digwydd os na fydd digon o ymgeiswyr ar gyfer y cynnig neu os bydd gormod o ymgeiswyr. Dylai unrhyw daliadau gweinyddol ar gyfer buddsoddiadau a/neu ad-daliadau gael eu datgan yn eglur hefyd.

Cyfnod y cynnig: Dylid datgan dyddiadau agor a chau’r cynnig, ynghyd ag unrhyw drefniadau wrth gefn ar gyfer ymestyn cyfnod y cynnig. Dylid amlinellu’r amserlen ar gyfer gweithredu’r prosiect buddsoddi hefyd, a rhoi syniad o ba bryd y disgwylir i’r gymdeithas ddechrau masnachu.

Buddsoddiadau isaf ac uchaf: Dylid datgan yr isafswm a’r uchafswm y gellir ei fuddsoddi gan ymgeisydd unigol, ynghyd ag unrhyw ddarpariaethau ar gyfer prynu cyfranddaliadau mewn rhandaliadau.

Enillion ariannol: Dylai fod datganiad ynghylch polisïau’r gymdeithas ynglŷn â llog ar gyfalaf cyfranddaliadau, difidendau ar drafodion (os yw’n berthnasol), ynghyd ag unrhyw ragolygon ar gyfer cyfraddau llog a difidendau yn y dyfodol, os yw’n berthnasol. Gostyngiad yn y dreth: Os yw’r gymdeithas wedi cael sicrwydd o flaen llaw gan HMRC bod y cynnig yn gymwys i gael gostyngiad yn y dreth trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Mentrau, y Cynllun Buddsoddi Cychwynnol mewn Mentrau neu Ostyngiad yn y Dreth ar gyfer Buddsoddiad Cymdeithasol, dylid crybwyll hyn. Os cyflwynwyd cais am sicrwydd o flaen llaw, ond ni chadarnhawyd bod hynny wedi’i ganiatáu cyn lansio’r cynnig, dylai unrhyw gyfeiriad at ostyngiad yn y dreth nodi efallai na fydd y gymdeithas yn gymwys. Cynghorir ymgeiswyr hefyd i wirio eu cymhwysedd eu hunain ar gyfer gostyngiad yn y dreth, oherwydd bod amgylchiadau unigol yn gallu amrywio, ac maen nhw yn amrywio. Mae Adrannau 8.4 i 8.6 yn rhoi mwy o wybodaeth am y cynlluniau hyn sy’n rhoi gostyngiad yn y dreth.

Llwyddiant blaenorol: Dylai’r ddogfen gynnig grynhoi llwyddiant blaenorol y gymdeithas, ei phwyllgor rheoli a’i huwch reolwyr (os oes rhai). Dylai hefyd amlygu unrhyw fuddiannau personol a allai fod gan aelodau’r pwyllgor rheoli yn y cynnig, ac esbonio pa gamau a gymerwyd i fynd i’r afael â gwrthdaro buddiannau posibl. Os yw’r cynnig yn cael ei wneud gan gymdeithas sefydledig, dylai gynnwys crynodeb o’r tair blynedd diwethaf o fasnachu a’i sefyllfa ariannol bresennol, ynghyd â mynediad at ei hadroddiadau blynyddol llawn ar gyfer yr un blynyddoedd, gan gynnwys unrhyw ddata perfformiad cymdeithasol (gweler Adran 4.5.9). 

Gwybodaeth sylfaenol: Dylai hyn gynnwys unrhyw wybodaeth a restrir yn Adran 4.2 na roddwyd mewn man arall yn y ddogfen, a gallai gynnwys datganiadau ynglŷn â’r canlynol, neu fynediad at ddogfennau sy’n ymdrin â’r canlynol:

  • Rhybudd o berygl i gyfalaf
  • Y math o gyfalaf cyfranddaliadau a gynigir
  • Hawliau democrataidd aelodau
  • Cymhwysedd ar gyfer aelodaeth
  • Dogfen lywodraethu
  • Gwyngalchu arian
  • Gwrthdaro buddiannau.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop