4.6.3 Cynnwys

Dylai dogfen cynnig agored esbonio pam mae’r gymdeithas yn recriwtio aelodau newydd a/neu’n annog buddsoddiad newydd, a sut y bydd unrhyw gyfalaf ychwanegol a gynhyrchir yn cael ei ddefnyddio gan y gymdeithas. Dylai’r ddogfen ganolbwyntio ar yr egwyddorion ehangach sy’n llywio penderfyniadau buddsoddi gan y gymdeithas, yn hytrach na rhoi manylion am unrhyw gynlluniau buddsoddi penodol. 

Yn wahanol i ddogfen gynnig ar gyfer cynnig â chyfyngiad amser, dylai dogfen cynnig agored ganolbwyntio ar lwyddiant blaenorol y gymdeithas yn hytrach na rhagfynegiadau ynglŷn â’i dyfodol. Mae’n hollbwysig, fel bob amser, gymhwyso safonau uchel o gywirdeb, tryloywder a gofal wrth lunio’r ddogfen, gan fod y pwyllgor rheoli’n atebol yn gyfreithiol o dan y gyfraith contract a sifil. Dylai dogfennau cynnig agored gynnwys y wybodaeth ganlynol:

Diben: Dylai’r ddogfen roi disgrifiad byr o nodau, amcanion a diben y gymdeithas, a’i rhesymau dros wneud cynnig agored ar gyfer buddsoddi. Dylai hefyd amlinellu polisïau buddsoddi’r gymdeithas.

Enillion ar fuddsoddiad: Crynodeb o’r llog a dalwyd ar gyfalaf cyfranddaliadau ac effaith gymdeithasol y gymdeithas yn ystod y tair blynedd diwethaf o leiaf.

Sefyllfa gyfalafol: Disgrifiad syml o sefyllfa gyfalafol y gymdeithas, sy’n manylu ar sut mae lefel y cyfalaf cyfranddaliadau, cronfeydd wrth gefn a dyled tymor hir wedi newid yn ystod y tair blynedd blaenorol, ynghyd â gwybodaeth am faint o aelodau sydd wedi ymuno a faint sydd wedi gadael.

Dogfennau ategol: Dylai’r ddogfen esbonio sut y gall darllenwyr gael copïau o gyfrifon blynyddol ac adroddiadau cymdeithasol y gymdeithas ar gyfer y tair blynedd blaenorol o leiaf, yn ogystal â chopi cyfredol o reolau’r gymdeithas.

Gwybodaeth arall sylfaenol: Dylai hyn gynnwys unrhyw wybodaeth berthnasol a restrir yn Adran 4.2 nad yw wedi cael ei darparu mewn man arall yn y ddogfen cynnig agored.

Mae llawer o’r wybodaeth uchod yn cael ei chynnwys yn y ffurflen flynyddol (AR30) y mae’n rhaid i gymdeithas ei chyflwyno i’r FCA. Mae’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol wedi llunio templed crynodeb cyllid y gall cymdeithasau ei ddefnyddio i gyfleu’r wybodaeth hon i aelodau ac ymgeiswyr, yn rhan o’r Marc Safon Cyfranddaliadau Cymunedol.  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop