3.2.5 Cynnal cyfarfodydd

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob cymdeithas gynnal cyfarfodydd cyffredinol o’u haelodau bob blwyddyn o leiaf i oruchwylio materion y gymdeithas. Mae rheolau cymdeithas yn amlinellu sut y dylai’r cyfarfodydd hyn gael eu cynnal. Mae’r rhan fwyaf o gymdeithasau’n mabwysiadu rheolau sy’n darparu ar gyfer cyfarfod cyffredinol blynyddol, lle yr ystyrir yr adroddiad a’r cyfrifon blynyddol, y penodir archwilwyr, yr etholir aelodau’r pwyllgor rheoli, ac y gwneir penderfyniadau ynglŷn â defnyddio elw ac unrhyw gynigion i newid rheolau’r gymdeithas. 

Bydd y rheolau fel arfer yn pennu cworwm ar gyfer cyfarfodydd cyffredinol, a fynegir fel arfer fel lleiafswm o gyfanswm yr aelodaeth, sef 10% yn nodweddiadol, neu leiafswm nifer o aelodau. Mae gan rai cymdeithasau reolau sy’n pennu’r cworwm fel dewis naill ai/neu, p’un bynnag sydd isaf. Gallai rheolau gael eu mabwysiadu hefyd i ganiatáu ar gyfer pleidleisiau trwy ddirprwy, a phleidleisiau post neu electronig.

Mae’n rhaid i’r rheolau ddisgrifio sut y bydd pleidleisiau’n cael eu cynnal mewn cyfarfodydd, a’r trefniadau ar gyfer penderfynu rhwng pleidlais gyhoeddus syml a phleidlais gudd. Mae bron pob cymdeithas yn gweithio yn ôl yr egwyddor un aelod, un bleidlais (mae rhai cymdeithasau cydweithredol eilaidd a ffederal yn defnyddio rheolau aelodaeth gorfforaethol sy’n darparu ar gyfer pleidleisio cyfrannol). Nid yw’r ddeddfwriaeth cymdeithasau’n darparu ar gyfer dyrannu hawliau pleidleisio i gyfranddaliadau. Mae’n rhaid i’r rheolau hefyd bennu’r mwyafrif sy’n ofynnol i ddiwygio neu ddiddymu rheolau neu ychwanegu rheolau newydd. Mae Deddf 2014 yn mynnu penderfyniadau arbennig gyda mwyafrifoedd penodol ar gyfer penderfyniadau i gyfuno â chymdeithas arall neu gwmni, neu drosglwyddo ymrwymiadau iddi/iddo (gweler Adran 2.7), neu drosi cymdeithas yn gwmni (gweler Adran 2.6.4). 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop