4.5.2 Cynlluniau busnes

Dylai pob dogfen gynnig ar gyfer cynnig â chyfyngiad amser gael ei hategu gan gynllun busnes sy’n cyflwyno’r achos ar gyfer y prosiect buddsoddi. Fel arfer, dylai’r cynllun busnes fod ar gael yn rhwydd i’r cyhoedd trwy wefan, a dylai gynnwys digon o wybodaeth a thystiolaeth i allu cynnal asesiad proffesiynol annibynnol o’r achos busnes dros fuddsoddi yn y gymdeithas. Dylai cynlluniau busnes fynd i’r afael â rhai o’r materion canlynol, neu bob un ohonynt, yn gymesur â graddfa’r prosiect buddsoddi:

  • Diben ac amcanion: diben ac amcanion y gymdeithas; crynodeb o’i dechreuadau, ei hanes a’i llwyddiant blaenorol hyd yma
  • Y prosiect buddsoddi: y cyfalaf sy’n ofynnol a sut y’i defnyddir; prisiadau, asesiadau, telerau ac amodau sy’n effeithio ar unrhyw asedau mawr sydd i’w caffael; ffynonellau cyfalaf a gynlluniwyd a chostau cyfalaf
  • Gweithgareddau masnachu arfaethedig: disgrifiad o weithgareddau masnachu; cymwyseddau rheolwyr; cynlluniau staffio; dadansoddiad o’r farchnad a chynlluniau marchnata; cynnwys aelodau mewn gweithgareddau masnachu
  • Rhagolygon ariannol: rhagolygon llif arian; mantolenni a chyfrifon elw a cholled rhagamcanol ar gyfer tair blynedd cyntaf y prosiect buddsoddi o leiaf
  • Cymysgedd cyllido: ffynonellau cyfalaf sydd ar gael i’r gymdeithas, gan gynnwys cyfranddaliadau cymunedol a buddsoddiad sefydliadol ar ffurf grantiau, dyled ac ecwiti. Sut mae’r cymysgedd cyllido’n ymwneud â’r targedau codi arian a’r trefniadau wrth gefn ar gyfer y cynnig cyfranddaliadau
  • Cynnig cyfranddaliadau: targedau codi arian, amserlen, trefniadau wrth gefn, telerau ac amodau, a darpariaethau hylifedd cyfranddaliadau; gostyngiad yn y dreth (os yw’n berthnasol)
  • Dadansoddi risg: amlygu’r risgiau allweddol sy’n wynebu’r prosiect buddsoddi, a chynlluniau ar gyfer lliniaru’r risgiau hyn
  • Llywodraethu: mynediad at reolau’r gymdeithas; nodiadau esboniadol ar gyfer y rheolau hyn; manylion cyfansoddiad a chymwyseddau’r pwyllgor rheoli
  • Ymgysylltu â’r gymuned: proffil o’r gymuned a dargedir gan y ddogfen gynnig; gweithgareddau ymgysylltu â’r gymuned hyd yma; tystiolaeth o gymorth cymunedol; cynlluniau ar gyfer hyrwyddo’r cynnig.

Mae’r ffaith bod cynllun busnes ategol ar gael yn gyhoeddus yn golygu bod y ddogfen gynnig ar gyfer cynnig â chyfyngiad amser yn gallu canolbwyntio ar gyfathrebu â buddsoddwyr ansoffistigedig, y gallant geisio cyngor ariannol annibynnol os ydynt eisiau. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop