5.11 Cymhellion

Mae defnyddio cymhellion i hyrwyddo prynu cyfranddaliadau cymunedol yn dderbyniol ar yr amod bod y cymhellion yn gyson â rheolau’r gymdeithas. Ni ddylai cymdeithas budd cymunedol ddarparu buddion personol i aelodau, felly ni ddylai unrhyw wobrwyon neu gymhellion i brynu cyfranddaliadau fod â gwerth ailwerthu. Ni ddylai cymdeithas sy’n defnyddio safle cyllido torfol seiliedig ar wobrwyon gynnig gwobrwyon y gellid eu hystyried yn rhagdaliad ar gyfer nwyddau neu wasanaethau’r gymdeithas.

Nid yw hyn yn gwahardd cymdeithas rhag cynnig ei chynhyrchion neu ei gwasanaethau fel gwobrwyon yn ddychwelyd am roddion, ar ffurf rhagdaliad. Ond, os bydd cymdeithas yn penderfynu gwneud hyn, dylai sicrhau bod rhagdaliadau o’r fath yn cael eu hesbonio’n briodol yn ei chynllun busnes ac yn ddarostyngedig i’r un driniaeth dreth ag unrhyw fath arall o incwm masnachu.

Gallai cymdeithas benderfynu cynnig ei nwyddau neu ei gwasanaethau yn lle llog cyfranddaliadau a/neu ddifidendau. Mae hyn yn dderbyniol, ond gallai taliadau o’r fath fod yn ddarostyngedig i dreth incwm (gweler Adran 8.3) a dylid dweud wrth aelodau sut i ddatgan yr incwm hwn i HMRC.

Gallai cymdeithas hefyd ddewis rhoi cymhellion ar gyfer aelodaeth trwy gynnig gostyngiadau i aelodau ar gynhyrchion neu wasanaethau, neu gynnig mathau eraill o gynigion arbennig iddynt. Mae hyn yn dderbyniol, os nad yw cymhellion o’r fath yn gysylltiedig â faint o gyfalaf cyfranddaliadau y mae’r aelod wedi’i fuddsoddi, na lefel ei drafodion â’r gymdeithas. Dylid ystyried y mathau hyn o gymhellion fel cost marchnata a hyrwyddo, neu’n rhan o strategaeth brisio’r gymdeithas.  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop