2.7 Cyfuno a throsglwyddo ymrwymiadau

Mae canllawiau cofrestru’r FCA yn rhoi arweiniad manwl ar gyfuno a throsglwyddo ymrwymiadau rhwng cymdeithasau ac endidau cyfreithiol eraill. Crynhoir y canllawiau hyn yn yr adran hon. Fodd bynnag, dylai unrhyw gymdeithas sy’n bwriadu gwneud hyn ddilyn canllawiau’r FCA ar y materion hyn, a pheidio â dibynnu ar y crynodeb a gyflwynir yma. 

Mae cyfuno’n golygu bod un gymdeithas yn cael ei huno â chymdeithas neu gwmni arall i ffurfio endid cyfreithiol newydd. Mae trosglwyddo ymrwymiadau’n golygu trosglwyddo busnes cymdeithas i gymdeithas arall, neu i gwmni. Mae Adrannau 109-13 Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 yn darparu ar gyfer y ddwy weithred hyn.

Caiff unrhyw ddwy gymdeithas neu fwy gyfuno i ffurfio un gymdeithas newydd wrth i bob cymdeithas basio penderfyniad arbennig, a gefnogir gan fwyafrif o ddwy ran o dair o’i haelodau o leiaf mewn cyfarfod cyffredinol, ac a gadarnheir wedi hynny gan fwyafrif syml mewn ail gyfarfod cyffredinol a gynhelir rhwng 14 diwrnod ac un mis ar ôl y cyfarfod cyntaf.

Bydd aelodau pob cymdeithas sy’n cyfuno yn dod yn aelodau’r gymdeithas newydd ac yn dal cyfranddaliadau yn y gymdeithas honno yn lle’r cyfranddaliadau a ddaliwyd ganddynt yn y cymdeithasau ar wahân cyn iddynt gael eu cyfuno. Bydd eiddo pob cymdeithas yn cael ei freinio yn y gymdeithas newydd heb angen unrhyw fath o drawsgludo. Mae’n rhaid i’r penderfyniadau arbennig gael eu cofrestru a’u cymeradwyo gan yr FCA. Yn achos trosglwyddo ymrwymiadau o un gymdeithas i un arall, bydd aelodau’r gymdeithas sy’n trosglwyddo yn dod yn aelodau ac yn gyfranddalwyr y gymdeithas arall, a bydd y gymdeithas sy’n trosglwyddo’n peidio â bodoli.

Yn achos cymdeithas sy’n cyfuno â chwmni neu’n trosglwyddo ei hymrwymiadau i gwmni, mae’n rhaid i’r penderfyniad arbennig sy’n cynnig y newid hwn sicrhau mwyafrif tri chwarter o blaid, gydag o leiaf hanner yr holl aelodau cymwys yn cymryd rhan yn y bleidlais. Mae’n rhaid i’r penderfyniad arbennig ddarparu ar gyfer cyfalaf cyfranddaliadau a hawliau pleidleisio aelodau’r gymdeithas yn y cwmni sy’n deillio o’r broses hon. Mae’n rhaid i’r penderfyniad arbennig gael ei gadarnhau gan bleidlais fwyafrif syml mewn ail gyfarfod cyffredinol a gynhelir rhwng 14 diwrnod ac un mis ar ôl y cyfarfod cyntaf. Bydd y gymdeithas yn peidio â bodoli pan fydd y cyfuno neu’r trosglwyddo wedi cael ei gwblhau.

Gall cymdeithasau budd cymunedol rhagnodedig a chymdeithasau budd cymunedol elusennol gyfuno â chymdeithasau budd cymunedol rhagnodedig a chymdeithasau budd cymunedol elusennol eraill, neu drosglwyddo eu hymrwymiadau iddynt, yn ôl eu trefn. Gallant hefyd gyfuno neu drosglwyddo eu hymrwymiadau i gwmni elusennol cofrestredig.

Mae’n rhaid i unrhyw gymdeithas a gofrestrwyd cyn 1 Awst 2014 sy’n dymuno cyfeirio ati hi ei hun fel math penodol o gymdeithas ar bapur ysgrifennu’r busnes, gofrestru cymdeithas newydd o’r math hwn a throsglwyddo ei hymrwymiadau i’r gymdeithas newydd hon. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop