7.4 Cyfraith contract

Er gwaethaf absenoldeb rheoleiddio statudol, mae cymdeithas sy’n cynnig cyfranddaliadau cymunedol yn ddarostyngedig i gyfraith contract o hyd. Bydd rhaid i’r rhai hynny sy’n cyfathrebu gwybodaeth am gyfle buddsoddi neu sy’n cynghori pobl ynglŷn â chynnig dalu iawndal, ac efallai diddymu’r contract buddsoddi, os cyflawnwyd camweddau twyll neu gamliwio esgeulus, os torrwyd un o delerau contract, neu os yw Deddf Camliwio 1967 yn berthnasol. Gallai hyn fod yn wir os cafwyd colledion gan fuddsoddwr a ddibynnodd ar y ddogfen, y wybodaeth, neu’r cyngor wrth benderfynu llunio’r contract buddsoddi, ac os oedd y golled o ganlyniad i ddatganiad ffeithiol anwir neu gamarweiniol neu unrhyw ddatganiad esgeulus. Felly, mae’n hollbwysig bod yr holl wybodaeth a ddarperir mewn dogfennau, ar fideos neu ar wefannau, mewn cyfarfodydd cyhoeddus, ac mewn unrhyw gyfathrebiadau eraill â darpar fuddsoddwyr yn gywir ac yn ffrwyth ystyriaeth ofalus, ac nad yw’n gamarweiniol.

Mae’r diffyg rheoleiddio statudol, ac felly’r amddiffyniad mwy cyfyngedig i fuddsoddwyr, ond yn cryfhau’r achos dros ddatblygu safonau cadarn ar gyfer rheoleiddio gwirfoddol ac arfer da; cyfrifoldeb a ysgwyddwyd gan yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop