4.5.5 Cyfnod ac amserlen y cynnig

Dylai pob cynnig â chyfyngiad amser fod â dyddiad agor, pan fydd y cynnig yn cael ei lansio’n ffurfiol, a dyddiad cau, pan na ellir derbyn mwy o fuddsoddiadau. Mae nifer o ffactorau i’w hystyried wrth bennu hyd cyfnod cynnig.

Dylid rhoi’r brif ystyriaeth i ofynion y prosiect buddsoddi ei hun. Pryd bydd y cyfalaf yn cael ei ddefnyddio at y diben a nodwyd? Pa mor debygol ydyw y bydd y prosiect buddsoddi’n gallu symud ymlaen yn unol â’r cynllun? Os yw’r gymdeithas yn bwriadu prynu busnes, eiddo neu ased sydd eisoes yn bodoli, mae’n bosibl y bydd terfynau amser allanol i’w bodloni. Fel arall, gallai’r gymdeithas fod yn cynllunio datblygiad sy’n golygu bod angen caniatadau, cymeradwyaethau neu gytundebau contract, ac ni all symud ymlaen hyd nes bod y rhain ar waith. Dylai’r ddogfen gynnig gynnwys manylion amserlen y prosiect buddsoddi, gan amlygu unrhyw ffactorau ansicr a allai effeithio arni. Os yw’r prosiect buddsoddi’n annhebygol o symud ymlaen o fewn deuddeg mis o gwblhau’r cynnig cyfranddaliadau, dylid rhoi dewis i aelodau godi rhywfaint o’u cyfalaf neu eu holl gyfalaf.   

Dylai amseriad a hyd cyfnod y cynnig ystyried yr effaith ar ddarpar fuddsoddwyr hefyd. Mae’n rhaid i gyfnod y cynnig fod yn ddigon hir i’r ymgyrch gyhoeddusrwydd a marchnata lwyddo, ond nid mor hir fel bod arian ymgeiswyr cynnar yn cael ei ddal dros dro am gyfnodau estynedig. Mae hyd cyfnodau cynnig yn amrywio o chwe wythnos i chwe mis, a’r cyfnod mwyaf cyffredin yw tri mis. Yn aml, bydd pobl yn aros tan ddiwedd cyfnod y cynnig cyn buddsoddi, yn rhannol i sicrhau nad yw eu harian yn cael ei ddal dros dro am gyfnod rhy hir, ac yn rhannol i weld pa mor llwyddiannus yw’r cynnig cyn ymrwymo eu harian. Felly, y perygl o ran cyfnodau cynnig hir yw na fydd darpar fuddsoddwyr yn ymateb i’r cyhoeddusrwydd cychwynnol, byddant yn oedi cyn penderfynu buddsoddi, ac yna’n anghofio gwneud penderfyniad cyn y terfyn amser.

Mae’n bwysig amseru’r cynnig yn gywir, er enghraifft, trwy osgoi cyfnodau gwyliau mawr, pan na fydd pobl yn meddwl am fuddsoddi o bosibl, neu pan fydd ganddynt bethau eraill i dalu amdanynt. Yn ystod y misoedd cyn ac ar ôl diwedd blwyddyn dreth HMRC ym mis Ebrill, mae llawer o bobl yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â sut i ddefnyddio eu cynilion a’u buddsoddiadau yn y ffordd fwyaf effeithlon o ran treth. 

Gall cyfnodau cynnig gael eu rhagflaenu gan hyrwyddiadau, gan gynnwys gwahoddiadau i gofrestru diddordeb yn y cynnig, rhoi gwystl buddsoddi nad yw’n gyfrwymol, neu hyd yn oed dalu ernes tuag at y buddsoddiad. Dylai unrhyw ernesau gael eu dal mewn cyfrif ysgrow a dylid eu had-dalu’n llawn ar gais yn ystod cyfnod y cynnig.

Mae’r rhan fwyaf o gynigion â chyfyngiad amser yn gweld cynnydd mewn buddsoddiadau ar ddechrau cyfnod y cynnig, a ddilynir gan adeg dawel, ac yna cynnydd terfynol yn ystod yr ychydig wythnosau neu ddiwrnodau olaf. Ar ddiwedd cyfnod y cynnig, dylai’r gymdeithas roi’r gorau i hyrwyddo’r cynnig yn weithredol, er y gall barhau i dderbyn ceisiadau hwyr os nad aethpwyd dros yr uchafswm a nodwyd. Byddai hyrwyddo’n weithredol yn cynnwys rhoi’r ddogfen gynnig a’r ffurflen gais i ymholwyr, neu barhau i ganiatáu ceisiadau ar-lein.

Gellir ymestyn y dyddiad cau dim ond os yw telerau unrhyw estyniad o’r fath wedi’u hamlinellu yn y ddogfen gynnig. Fel arall, gellir trefnu estyniad os yw’r gymdeithas yn cysylltu â phob ymgeisydd i roi gwybod iddynt am yr estyniad, a rhoi dewis iddynt dynnu eu cais yn ôl.

Ni ddylai cyfnodau cynnig, gan gynnwys estyniadau, fod yn hwy na deuddeg mis. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop