7.6.1 Cyflwyniad

Mae’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol yn darparu canllawiau arfer da ac yn hyrwyddo safonau uchel o reoleiddio gwirfoddol ymhlith cymdeithasau sy’n cyhoeddi cyfranddaliadau cymunedol. Mae’n gwneud hyn trwy gyhoeddi’r Llawlyfr hwn, sef gweithgaredd a oruchwylir gan bwyllgor technegol, a sefydlwyd yn wreiddiol gan yr FCA, ac sydd bellach yn cynnwys cynrychiolwyr o Drysorlys EM, y Comisiwn Elusennau, HMRC a’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Er mwyn hybu arfer da ymhellach, mae’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol wedi cyflwyno’r Marc Safon Cyfranddaliadau Cymunedol ar gyfer cynigion cyfranddaliadau sy’n cydymffurfio â’r canllawiau a roddir yn y Llawlyfr hwn. Mae’r Marc yn cael ei ddyfarnu gan ymarferwyr trwyddedig i gynigion yr asesir eu bod yn cydymffurfio â meini prawf sefydledig arfer da.

Wrth ddatblygu’r trefniadau hyn, mae’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol yn ymwybodol o’r egwyddorion sylfaenol canlynol sy’n berthnasol i reoleiddio gwirfoddol:

  • Cymesur a chost isel: Dylai’r gofynion a osodir ar gymdeithas sy’n gwneud cynnig cyfranddaliadau cymunedol fod yn gymesur â graddfa’r cynnig, ac nid yn or-feichus. Ni ddisgwylir i gynigion ar gyfer llai na £50,000 ymwneud â’r Marc. Dylai cost cydymffurfio gael ei chadw mor isel â phosibl, a bod yn gymesur â swm y cyfalaf sydd i’w gynhyrchu.
  • Syml: Mae cynigion cyfranddaliadau cymunedol yn cael eu targedu at gymunedau lleol, sy’n cynnwys buddsoddwyr ansoffistigedig yn bennaf nad ydynt yn debygol o fod wedi prynu cyfranddaliadau’n uniongyrchol o’r blaen, na defnyddio gwasanaethau cynghorydd ariannol annibynnol. Dylai’r holl ddogfennau a fwriedir ar gyfer y cyhoedd fod yn syml, yn hygyrch ac yn hawdd eu deall heb gyngor arbenigol.
  • Agored: Dylai cymdeithasau fod yn gwbl dryloyw ynglŷn â phob agwedd ar eu busnes a rhannu data masnachol â chymdeithasau eraill sy’n gweithredu yn yr un sector er mwyn dysgu oddi wrth ei gilydd. Dylai rhannu data busnes a gwybodaeth am y farchnad fod yn sail i arfarnu dogfennau cynnig yn agored.
  • Ymarferol a datblygiadol: Dylai canllawiau fod yn rhwydd eu deall a’u gweithredu. Dylent fod wedi’u seilio ar dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio i gymdeithasau a chymunedau eraill. Dylai’r canllawiau alluogi cymdeithasau i ddod yn fwy cydnerth a chynaliadwy fel mentrau.
  • Cymorth gan ymarferwyr: Mae’r cyfrifoldeb am y cynnig cyfranddaliadau cymunedol yn cael ei ysgwyddo gan bwyllgor rheoli’r gymdeithas sy’n gwneud y cynnig, gyda chymorth ymarferwyr yr aseswyd eu bod yn gymwys. Dylai ymarferwyr gael eu hannog i ddatblygu eu cymwyseddau mewn perthynas â chynorthwyo cynigion cyfranddaliadau cymunedol.  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop