7.3.1 Cefndir

Mae Deddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000 (FSMA), a deddfwriaeth gysylltiedig, yn darparu’r fframwaith cyfreithiol a rheoleiddiol ar gyfer y sector gwasanaethau ariannol yn y Deyrnas Unedig. Creodd y Ddeddf yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol fel y rheoleiddiwr ar gyfer busnes yswiriant, bancio a buddsoddi. Olynwyd y corff hwn gan yr FCA, sy’n canolbwyntio ar reoleiddio’r sector gwasanaethau ariannol defnyddwyr yn y Deyrnas Unedig, a throsglwyddwyd pwerau eraill i’r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus a Banc Lloegr. Mae’r FCA hefyd yn cofrestru cymdeithasau cydfuddiannol; cyfrifoldeb nad yw’n gysylltiedig â’i ddyletswyddau fel rheoleiddiwr. 

Ymhlith amryw bethau eraill, mae’r FSMA yn amlinellu’r gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol sy’n berthnasol i ystod o weithgareddau, gan gynnwys cynnig gwarannau, fel cyfranddaliadau a bondiau. Mae tri phrif ofyniad i fod yn ymwybodol ohonynt: yr hyn sy’n weithgaredd a reoleiddir, ac sydd felly o fewn cwmpas yr FSMA; y cyfyngiadau ar hyrwyddiadau ariannol, hynny yw, sut mae cyfleoedd buddsoddi’n cael eu hyrwyddo neu eu cyfleu i’r cyhoedd; a’r gofynion i gyhoeddi prosbectws a gymeradwyir gan yr FCA. Mae’r FSMA hefyd yn amlinellu ystod o esemptiadau ac eithriadau o’r gofynion hyn, y mae rhai ohonynt yn berthnasol i gymdeithasau cydweithredol a chymdeithasau budd cymunedol sy’n cyhoeddi cyfranddaliadau cymunedol. 

Nid yw esemptiad o’r gofynion prosbectws yn golygu esemptiad o’r gofynion hyrwyddo ariannol. Felly, er enghraifft, efallai y bydd cymdeithas budd cymunedol sy’n cyhoeddi cyfalaf cyfranddaliadau trosglwyddadwy wedi’i hesemptio o’r gofynion prosbectws, ond nid o’r gofynion hyrwyddiadau ariannol. Esbonnir y materion hyn yn fanylach isod. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop