2.8.5 Buddiant lleiafrifol

Diffinnir buddiant lleiafrifol fel daliad cyfranddaliadau mewn endid cyfreithiol nad yw’n rhoi digon o hawliau pleidleisio i’r buddsoddwr i amddiffyn ei fuddiannau. Mae hyn yn wir, fel arfer, pan fydd gan y buddsoddwr lai na chwarter cyfanswm yr hawliau pleidleisio.

Mae gan gymdeithas yr hawl i fuddsoddi rhywfaint o’i chronfeydd wrth gefn cyffredinol mewn endidau cyfreithiol eraill, cyn belled â’i bod yn gweithredu o fewn ei rheolau ac nid yw’r swm a fuddsoddir mor fawr fel y byddai’n cael effaith niweidiol ar ei hylifedd neu ei diddyledrwydd ei hun, pe byddai’r endid cyfreithiol yn mynd i drafferthion ariannol. Dylai geisio buddsoddi mewn ffordd sy’n gwasanaethu buddiannau busnes y gymdeithas orau, yn nodweddiadol ar ffurf benthyciadau, bondiau neu ddyledebau gwarantedig. Dylid prynu cyfranddaliadau dim ond os yw’r endid cyfreithiol wedi’i restru ar farchnad stoc, os yw’r cyfranddaliadau’n adbrynadwy neu y gellir eu codi, neu os oes rhyw fath arall o drefniant ar waith i ganiatáu i’r gymdeithas werthu ei buddsoddiad.

Ni ddylai cymdeithas geisio cyfalaf cyfranddaliadau i gaffael buddiant lleiafrifol mewn endid cyfreithiol arall.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop