7.2 Bod yn agored ac yn dryloyw

Mae Adran 89 Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 yn gosod dyletswydd ar gymdeithas i gyflwyno gwybodaeth flynyddol i’r FCA o fewn saith mis o ddiwedd ei blwyddyn ariannol. Mae’r wybodaeth flynyddol yn cynnwys mantolen a chyfrif refeniw ar gyfer y gymdeithas, yn ogystal ag adroddiad yr archwilydd (neu gyfatebol) a ffurflen flynyddol AR30 yr FCA. Mae Adran 90 Deddf 2014 yn mynnu bod cymdeithasau’n sicrhau bod y wybodaeth flynyddol hon ar gael i bob aelod ac unrhyw un arall sy’n gofyn am gael ei gweld. Mae’r Ddeddf yn cynnwys darpariaeth i gyflawni’r ddyletswydd hon trwy gyhoeddi’r copi diweddaraf o’r wybodaeth flynyddol ar wefan y gymdeithas.

Mae Adrannau 103 a 104 Deddf 2014 yn mynnu bod cymdeithas yn sicrhau bod ei chofrestr aelodau ar gael i’w harchwilio gan aelodau ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn y ddogfen hon. Nid yw hyn yn cynnwys yr hawl i weld manylion cyfrif cyfranddaliadau aelod na’i berthnasoedd ariannol eraill â’r gymdeithas, oni bai bod yr aelod wedi rhoi ei ganiatâd ysgrifenedig i ddatgelu’r wybodaeth hon.

Mae’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol yn argymell y dylai pob cymdeithas sy’n derbyn buddsoddiad cymunedol sicrhau, fel mater o arfer da, fod y wybodaeth ganlynol ar gael ar wefan y gymdeithas fel arfer:

  • Copïau o’i chyfrifon blynyddol ar gyfer y tair blynedd blaenorol o leiaf (os yw’n berthnasol), ynghyd ag adroddiad yr archwilydd, neu adroddiad cyfatebol
  • Copïau o’r wybodaeth flynyddol a gyflwynwyd i’r FCA (AR30) ar gyfer y tair blynedd blaenorol o leiaf, neu gopi cyfredol wedi’i gwblhau o’r templed crynodeb cyllid a gynhyrchwyd gan yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol ar gyfer cynigion cyfranddaliadau y dyfarnwyd y Marc Safon Cyfranddaliadau Cymunedol iddynt
  • Rhestr gyfredol o swyddogion y gymdeithas ac aelodau ei phwyllgor rheoli, gan gynnwys manylion sut i gysylltu â nhw
  • Copi cyfredol o reolau’r gymdeithas
  • Copi o unrhyw ddogfen gynnig cyfranddaliadau cymunedol a gyhoeddwyd yn ystod y pum mlynedd blaenorol
  • Copi o unrhyw gynllun busnes a gyhoeddwyd ar y cyd â dogfen gynnig yn ystod y pum mlynedd blaenorol
  • Copi o unrhyw daliadau cofrestredig cyfredol dros asedau’r gymdeithas.

Mae’n rhaid i gymdeithas budd cymunedol elusennol sydd wedi’i chofrestru â Rheoleiddiwr Elusennau yr Alban gydymffurfio â threfniadau adrodd y rheoleiddiwr hwnnw hefyd, gan gynnwys y gofyniad statudol i ddarparu copi o’i chyfrifon blynyddol. Yn ogystal, mae Adran 23 Deddf Elusennau a Buddsoddiad Ymddiriedolwyr (yr Alban) 2005 yn datgan  bod rhaid i’r elusen ddarparu copi o’i chyfansoddiad a’i chyfrifon i unigolyn sy’n gofyn am gael copi ohonynt.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop