2.5.3 Benthyciadau a stoc benthyciadau

Mae canllawiau cofrestru’r FCA yn cynnwys canllawiau i gymdeithasau sy’n bwriadu cyhoeddi stoc benthyciadau neu fathau tebyg o warant ar gyfer dyled. Mae’n ceisio sicrhau nad yw unrhyw hawliau a roddir i’r deiliad stoc benthyciadau neu fenthycwyr eraill yn tanseilio gallu’r gymdeithas i gydymffurfio â’r amodau cofrestru. Mae tri phrif faes sy’n achosi pryder.

Yn gyntaf, mae’r FCA yn awyddus i sicrhau nad yw’r cytundeb stoc benthyciadau’n rhoi unrhyw hawliau cyfansoddiadol i’r deiliad stoc benthyciadau neu’r benthyciwr a allai beryglu rheolaeth aelodau o’r gymdeithas.

Yn ail, er bod yr FCA yn derbyn bod y gyfradd llog ar unrhyw fath o fenthyciad yn fater masnachol, ni ddylai’r cytundeb benthyciad fod yn gyfrwng i ddosbarthu elw. Mae hyn yn awgrymu na fyddai unrhyw fath o drefniant rhannu elw yn dderbyniol i’r FCA.

Yn olaf, mae’r FCA yn cydnabod bod llawer o gytundebau stoc benthyciadau’n cynnwys trefniant i ganiatáu i stoc benthyciadau gael ei throsi’n gyfranddaliadau yn y dyfodol. Os yw trefniadau o’r fath am gael eu cynnwys mewn cytundeb, rhaid iddynt fod ar ffurf sy’n sicrhau bod y gymdeithas yn parhau i gydymffurfio â’r amodau ar gyfer cofrestru. Dylai hyn gynnwys darpariaethau i gynnwys y cyfranddaliadau unigol uchaf y caniateir i aelod eu dal yn gyfreithiol mewn cymdeithas, a’r trefniadau ar gyfer cyfranddaliadau buddsoddwyr nad ydynt yn ddefnyddwyr a amlygwyd yn Adran 2.2.4.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop