3.2.8 Benthyciadau ac ernesau

Mae’n rhaid i gymdeithas sefydlu rheolau sy’n datgan p’un a fydd yn caniatáu i aelodau neu eraill ddal ernesau neu wneud benthyciadau i’r gymdeithas ac, os felly, o dan ba delerau ac amodau. Mae’n rhaid i’r rheolau hefyd ddatgan yr uchafswm y gellir ei fenthyca.

Mae’r gwahaniaeth rhwng benthyciadau ac ernesau yn hollbwysig. Mae cymryd ernesau’n weithgaredd a reoleiddir, ond nid yw derbyn benthyciadau at ddibenion y busnes yn cael ei reoleiddio. Mae gwarannau dyledion fel arfer wedi’u heithrio o ofynion prosbectws, a chaniateir i gymdeithas wneud cyfathrebiadau nad ydynt yn amser real ynglŷn â’i gwarannau dyledion ei hun heb gydymffurfio â’r rheolau hyrwyddo ariannol, a fyddai’n golygu fel arall bod rhaid i unigolyn awdurdodedig gymeradwyo’r deunydd a gyfathrebir.

Mae’r rhan fwyaf o gymdeithasau’n mabwysiadu rheolau sy’n gwahardd cymryd ernesau yn benodol, ond sy’n caniatáu i’r gymdeithas fenthyca oddi wrth aelodau yn ogystal â ffynonellau eraill fel banciau, benthycwyr masnachol neu fuddsoddwyr sefydliadol. Mae gan rai cymdeithasau reolau sy’n pennu’r uchafswm y gellir ei fenthyca a/neu’r gyfradd llog uchaf y gellir ei thalu ar fenthyciadau. Gall benthyca fod yn ffordd bwysig o gael cyfalaf ychwanegol, yn enwedig gan aelodau sydd eisoes yn dal y nifer uchaf o gyfranddaliadau a ganiateir.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop