7.5.4 Atal a chanslo cofrestriad

Mae Adrannau 5 i 8 Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 yn rhoi’r pŵer i’r FCA atal neu ganslo cofrestriad cymdeithas. Mae’r pŵer canslo hwn yn cael ei ddefnyddio’n bennaf yn achos cymdeithasau sy’n methu â chyflwyno gwybodaeth a chyfrifon blynyddol dro ar ôl tro. Mae methiant i gyflwyno gwybodaeth a chyfrifon blynyddol i’r FCA o fewn saith mis ar ôl diwedd blwyddyn cymdeithas yn drosedd y gellir ei chosbi trwy ddirwy o hyd at £1,000 fesul trosedd.

Gall yr FCA hefyd atal neu ganslo cofrestriad cymdeithas nad yw’n bodloni amodau ei chofrestriad fel cymdeithas gydweithredol, cymdeithas budd cymunedol neu gymdeithas a gofrestrwyd cyn 2014. Gall hyn gynnwys cymdeithasau sydd wedi cofrestru trwy dwyll neu gamgymeriad, sy’n bodoli at ddibenion anghyfreithlon, neu sy’n torri darpariaethau Deddf 2014 yn fwriadol mewn rhyw ffordd arall.

Mae’r weithdrefn ar gyfer atal neu ganslo cofrestriad cymdeithas wedi’i hamlinellu yn Neddf 2014. Mae hyn yn cynnwys manylion am y cyfnod rhybudd y mae’n rhaid i’r FCA ei roi i gymdeithas o’i fwriad i ganslo neu atal cofrestriad, a hawliau cymdeithas i apelio yn erbyn gweithredoedd yr FCA.

Gall cymdeithas ddewis canslo ei chofrestriad o’i gwirfodd. Esbonnir y weithdrefn ar gyfer hyn yn Adran 2.9.5. Mae’n rhaid peidio â defnyddio canslo i osgoi gweithdrefnau ansolfedd.  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop