7.5.2 Archwiliadau ac ymchwiliadau

Mae Rheoliadau Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol ac Undebau Credyd (Ymchwiliadau) 2014 yn rhoi’r un pwerau i’r FCA ymchwilio i faterion cymdeithas ag a ddelir ar hyn o bryd gan yr Ysgrifennydd Gwladol i ymchwilio i gwmnïau o dan Ran 14 Deddf Cwmnïau 1985. Mae hyn yn cynnwys pwerau i orchymyn cymdeithas i gyflwyno dogfennau neu wybodaeth, neu awdurdodi ymchwilydd i fynd i mewn i safle cymdeithas i gael tystiolaeth o’r fath. Mae’n drosedd i ddinistrio neu ffugio gwybodaeth yn ymwneud â materion y gymdeithas. Ar gais deg aelod o leiaf, sydd hefyd yn cytuno i warantu cost y dasg, gall yr FCA benodi unigolyn proffesiynol i archwilio materion ariannol cymdeithas ac adrodd arnynt. Mae gan yr FCA bwerau i orchymyn bod yr ymgeiswyr, y gymdeithas, neu ei swyddogion, yn talu am gostau’r archwiliad pan wyddys ei ganlyniad.

Mae Adran 106 Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 yn rhoi pwerau i’r FCA benodi arolygwyr i ymchwilio i faterion y gymdeithas, os gofynnir am hynny gan 10% o aelodau’r gymdeithas o leiaf, neu 100 o aelodau o leiaf, p’un bynnag yw’r rhif isaf. Gellir cyfarwyddo’r arolygwyr i gyflwyno adroddiad i’r FCA neu gyfarfod arbennig o’r gymdeithas. Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr warantu cost yr ymchwiliad, yn amodol ar benderfyniad yr FCA ar bwy ddylai dalu’r gost pan wyddys canlyniad yr ymchwiliad. Mae gan yr arolygwyr bwerau pellgyrhaeddol i archwilio cyfrifon a dogfennau’r gymdeithas, ac i holi swyddogion, cyflogeion ac aelodau’r gymdeithas ar lw. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu awgrymiad am wybodaeth newydd yr hoffech ei gael yn y Llawlyfr, cysylltwch â'r tîm trwy e-bost ar communityshares@uk.coop