Mae’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol wedi cyflwyno trwydded i ymarferwyr cyfranddaliadau cymunedol sy’n rhoi awdurdod iddynt ddyfarnu’r Nod Safon Cyfranddaliadau Cymunedol ar ran yr Uned. Caiff y nod ei ddyfarnu i gynigion cyfranddaliadau cymunedol sy’n bodloni safonau arfer da’r Uned, fel sy’n cael eu nodi yn y Llawlyfr Cyfranddaliadau Cymunedol.

Mae ymarferwyr trwyddedig yn cael eu hyfforddi a’u hasesu fel aseswyr y Nod Safon, ac mae’n ofynnol iddynt fabwysiadu egwyddorion moesegol a chod ymarfer, sydd wedi’u hamgáu ym Mhecyn Gwybodaeth y Nod Safon. Gall ymarferwyr trwyddedig gael eu comisiynu i asesu cynigion cyfranddaliadau cymdeithasau, gan ddefnyddio templedi a methodoleg asesu a ddatblygwyd gan yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol.

Mae’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol yn gyfrifol am archwilio’r asesiadau Nod Safon a wneir gan ymarferwyr trwyddedig. Mae’n gwneud hyn gan ddefnyddio sawl techneg, gan gynnwys monitro dyfarniadau o bryd i’w gilydd, hapwiriadau, cymhariadau adolygu cymheiriaid o gynigion cyfranddaliadau a thrwy roi’r hawl i’r cyhoedd wneud ymholiadau a chwynion am gynigion cyfranddaliadau sy’n dangos y Nod. Mae gan yr Uned yr hawl i dynnu’r Nod o gynigion nad ydynt yn bodloni ei safonau, yn amodol ar adolygiad wedi’i drafod o’r cynnig. Hefyd, mae ganddo’r hawl i dynnu trwyddedau ymarferwyr sy’n torri’r egwyddorion moesegol a’r cod ymddygiad canlynol.

 

Dod yn ymarferydd trwyddedig

Mae ymarferwyr yn gwneud cais i fod yn ymarferydd trwyddedig naill ai trwy’r llwybr profiad neu hyfforddiant.

  • Er mwyn dilyn y llwybr profiad, rhaid i chi fod wedi gweithio â chymdeithas sy’n gwneud cynnig am gyfranddaliadau cymunedol, ac yn gallu enwi a disgrifio’r cymorth a roddoch i’r cleient.  
  • Mae’r llwybr hyfforddiant yn golygu bod angen i chi fynd i bum gweithdy, a defnyddio’r hyn a ddysgoch i gymdeithas sy’n bwriadu gwneud cynnig cyfranddaliadau cymunedol.

 

Ni waeth pa lwybr rydych yn ei gymryd, byddwch yn cael ei asesu yn yr un ffordd, sef trwy gwblhau aseiniad astudiaeth achos cleient. Mae’r aseiniad hwn yn canolbwyntio ar y cymorth rydych wedi ei ddarparu i gymdeithas sy’n gwneud cynnig cyfranddaliadau. Gall fod yn achos hanesyddol neu achos sy’n parhau.  

Ar hyn o bryd, mae’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol yn derbyn ceisiadau ar gyfer Rhaglen Hyfforddi Gwanwyn 2017. Cewch ragor o wybodaeth yma

Beth sydd angen ei wneud i ennill trwydded? 

Os yw’n cofrestru trwy’r llwybr profiad, mae’r ymarferydd yn cwblhau aseiniad astudiaeth achos trwy ddefnyddio achos hanesyddol neu achos sy’n parhau. Y cam cyntaf yw cwblhau asesiad Nod Safon ar gyfer y cynnig, a chyflwyno hwn i’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol, ynghyd â’r holl ddogfennau perthnasol yn ymwneud â’r cynnig. Bydd y cynnig yn cael ei asesu’n annibynnol gan yr Uned, a bydd y ddau asesiad yn cael eu cymharu.

Yna, bydd yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol yn amlygu amrywiaeth o faterion i’w trafod yn astudiaeth achos y cynnig. Bwriad yr astudiaeth achos yw esbonio rôl yr ymarferydd wrth gynorthwyo’r cynnig a dangos bod yr ymarferydd yn deall sut mae’r cynnig yn cymharu â’r safonau arfer da presennol. Dylai’r astudiaeth achos fyfyrio ar asesiad Nod Safon y cynnig.

Bydd y rhai sy’n dilyn y llwybr hyfforddi yn gwneud yr aseiniad astudiaeth achos ochr yn ochr â’r gweithdai hyfforddi.

Yn y ddau lwybr, os caiff yr asesiad a’r astudiaeth achos eu cwblhau yn foddhaol, bydd yr ymarferydd yn cael ei wahodd i arwyddo’r Cod Ymarfer hwn. Os nad yw’n foddhaol, gofynnir i’r ymarferydd wneud newidiadau ac ailgyflwyno.

 

Beth sy’n digwydd pan fyddaf yn cael trwydded i ddyfarnu’r Nod Safon?

Os byddwch yn llwyddiannus, cewch eich ystyried yn fewnol ar eich ‘cyfnod prawf’, a gallwch gynnig asesiadau Nod Safon i gleientiaid sy’n talu ffioedd. Caiff manylion yr ymarferydd eu huwchlwytho i’r Cyfeirlyfr Ymarferwyr, a gall yr ymarferydd gyfeirio at ei hun yn allanol fel ‘ymarferydd trwyddedig’.

Rhaid i’r ymarferydd gwblhau tri asesiad cynnig cyfranddaliadau (gan gynnwys adolygiadau prawf gan gymheiriaid), wedi eu gwirio gan yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol cyn i’r Nod Safon gael ei gynnig i’r gymdeithas. Dylai’r ymarferydd gymryd rôl y prif asesydd yn o leiaf un o’r rhain, sy’n golygu cysylltu yn uniongyrchol â’r gymdeithas.

Os yw’n gynnig sy’n parhau, pan fydd yr ymarferydd wedi cwblhau’r asesiad, bydd angen iddo/iddi anfon yr holl ddogfennau at yr Uned, a fydd hefyd yn asesu’r cynnig, cyn ei gymharu â chanfyddiadau’r ymarferydd. Bydd yr Uned yn ceisio darparu ei adroddiad ar yr asesiad o fewn wythnos waith. Os bydd asesiad yr ymarferydd yn foddhaol, byddant yn cael eu hysbysu a bydd yr ymarferydd yn adrodd yn ôl i’r gymdeithas. Os na fydd asesiad yr ymarferydd yn foddhaol, dylent ei addasu ac adrodd yn ôl i’r gymdeithas.

Fel arall, gall yr ymarferydd ofyn i ddefnyddio enghreifftiau o adolygiadau cymheiriaid prawf gan yr Uned os nad oes ganddynt gynigion byw i weithio arnynt.

Mae angen i’r ymarferydd (prawf) gael tri asesiad boddhaol, gyda chanlyniad a gytunwyd â’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol. Yna, byddant yn cael eu hystyried i fod â thrwydded ‘lawn’. Mae hyn yn golygu y gallant ddosbarthu’r Nod Safon ar ran yr Uned heb fod angen i’r Uned ei gymeradwyo.

Yn dilyn hyn:  

  • Bydd yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol yn hapwirio asesiadau Nod Safon o bryd i’w gilydd er mwyn sicrhau bod safonau’r ymarferydd yn gyson uchel.  
  • Rhaid i’r ymarferydd dderbyn ‘Cod Ymarfer i Gymdeithasau’ wedi’i lofnodi cyn dyfarnu’r Nod Safon, a dylent anfon copi o hwn i’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol.
  • Pan fyddant yn drwyddedig, dylai’r ymarferydd roi gwybod i’r Uned am yr holl Nodau Safon maent yn eu dosbarthu.