Pam bod y Nod Safon Cyfranddaliadau Cymunedol yn werthfawr?

Mae cymdeithasau sy’n hyrwyddo gwerthu cyfalaf cyfranddaliadau y mae modd eu tynnu yn ôl yn gyhoeddus yn cael eu heithrio o reoleiddiadau hyrwyddiadau ariannol, ond maent yn atebol i’r gyfraith yn gyffredinol o hyd. Yn absenoldeb rheolau statudol, mae’n anodd gwybod beth sydd i’w ddisgwyl o gymdeithasau, ac yn anodd dangos eu bod yn dilyn arfer da. Mae’r Nod yn llenwi’r bwlch hwn trwy osod safonau arfer da. Mae’n ffordd wirfoddol o hunan-reoleiddio, sy’n seiliedig ar asesiad annibynnol gan ymarferydd trwyddedig. Mae’r asesiad hwn yn gweithredu fel gwiriad terfynol ar ansawdd cynnig cyfranddaliadau cymunedol cyn ei lansio i’r cyhoedd.

Mae’r Nod wedi ei ddylunio er mwyn cynyddu hyder y cyhoedd mewn cyfranddaliadau cymunedol. Hefyd, mae’n rhoi hyder i gymdeithasau a’u pwyllgorau rheoli, i fenthycwyr masnachol, cyfryngwyr ariannol buddsoddi cymdeithasol ac asiantaethau cyllid cyhoeddus.

Mae Nod Safon yn ddefnyddiol i gymdeithasau, gan ei fod yn golygu bod trydydd parti yn gwirio’r ddogfen gynnig cyfranddaliadau. Mae’n arbennig o ddefnyddiol i fuddsoddwyr posibl weld bod cynnig cyfranddaliadau wedi cael ei ddyfarnu â Nod Safon, gan fod hwn yn amgylchedd ariannol heb ei reoleiddio, felly mae angen i gymdeithasau ennyn cymaint o hyder â phosibl er mwyn i’w cefnogwyr fuddsoddi.

Bydd yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol yn hyrwyddo cynigion cyfranddaliadau sydd wedi cael eu dyfarnu â’r Nod Safon yn unig. Hefyd, os bydd cymdeithas yn dewis defnyddio platfform ar-lein er mwyn codi arian, mae rhai llwyfannau yn rhoi gostyngiad yn y tâl gwasanaeth i gynigion sydd wedi cael eu dyfarnu â’r Nod Safon.

 

Beth yw ymarferydd trwyddedig?

Mae ymarferydd trwyddedig wedi cael ei ddyfarnu gan yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol i fod yn gymwys i asesu cynigion cyfranddaliadau cymdeithasau, ac mae’n drwyddedig i ddyfarnu’r Nod ar ran yr Uned.  

Mae gan ymarferwyr gefndiroedd o bob math, ond mae gan bob un ohonynt brofiad mewn cynigion cyfranddaliadau cymunedol. Gallant fod yn aelodau bwrdd, cynghorwyr technegol, datblygwyr cynlluniau busnes neu fod â phrofiad o ysgrifennu dogfennau cynigion cyfranddaliadau. Mae’n bosibl y bydd rhai yn arbenigwyr mewn sectorau masnach penodol, yn wybodus ym maes cyfraith cymdeithas neu yn meddu ar brofiad o ymgysylltu cymunedol. Beth bynnag yw eu cefndir, profiad a’u harbenigedd, maent yn ymroi i egwyddorion arfer da ac asesu annibynnol, ac maent yn gwerthfawrogi cyfraniad barn annibynnol wrth ddatblygu cynigion cyfranddaliadau o ansawdd uchel.

Mae’r Uned yn cadw cyfeirlyfr o ymarferwyr trwyddedig, sy’n rhoi manylion y cymdeithasau y mae’r ymarferydd wedi gweithio gyda nhw a’r gwasanaethau a ddarparwyd ganddo. Mae’n ofynnol i ymarferwyr trwyddedig ddilyn cod ymddygiad, sy’n cynnwys cymryd rhan mewn gweithdrefn gwynion agored, sy’n rhoi’r hawl i’w cleientiaid a’r cyhoedd gwyno am gynnig cyfranddaliadau neu waith ymarferydd trwyddedig. Yn unol â’r cod hwn, yr Uned sydd â’r hawl i dynnu trwydded ymarferydd oddi wrtho yn y pen draw.  

Sut gall cymdeithasau ennill y Nod?

Mae’r Nod ar gael i unrhyw gymdeithas sy’n bwriadu gwneud cynnig cyfranddaliadau cyhoeddus. Gofynnir i gymdeithasau gyflwyno eu dogfennau cynigion, ffurflenni cais, cynlluniau busnes a dogfennau llywodraethu i ymarferydd trwyddedig annibynnol, a fydd yn asesu’r cynnig gan ddefnyddio’r offeryn asesu Nod Safon Cyfranddaliadau Cymunedol. Rhoddir adborth manwl ar yr asesiad hwn, gydag opsiwn o adolygu ac ailgyflwyno unrhyw ddogfennau nad ydynt yn bodloni safonau’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol. Mae’r cynigion sy’n bodloni’r safon yn cael eu dyfarnu â’r Nod, ac yn cael eu gosod yng nghyfeirlyfr cynigion cyfranddaliadau’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol.

Mae cymdeithasau yn rhydd i gyflogi ymarferydd trwyddedig, a chytuno i’w telerau eu hunain â’r unigolyn hwn. Mae’r ymarferydd trwyddedig yn gyfrifol am sicrhau bod telerau unrhyw gytundeb gwaith yn osgoi unrhyw wrthdaro buddiannau a fyddai’n tanseilio egwyddor asesiad annibynnol.

Byddai asesiad Nod Safon ar gyfer cymdeithas sy’n bwriadu codi rhwng £50,000 a £250,000 o gyfalaf cyfranddaliadau cymunedol yn cymryd diwrnod neu ddau ar gyfer yr asesiad cyntaf, yn ogystal â hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan arall ar gyfer asesu unrhyw adolygiadau dilynol i’r dogfennau. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw gyfarfodydd wyneb yn wyneb rhwng yr ymarferydd a’r gymdeithas, na darparu unrhyw gyngor, cymorth neu fentora parhaus, a dylid trafod y rhain ar wahân.  

Caiff Nod Safon ei ddyfarnu i’r cynnig cyfranddaliadau, nid y gymdeithas, ac mae’n parhau i fod yn ddilys yn ystod cyfnod y cynnig hwnnw. Dylai’r ymarferydd trwyddedig gymeradwyo unrhyw newidiadau i’r cynnig cyfranddaliadau neu i’r dogfennau cefnogol er mwyn cadw’r Nod.   

 

Faint mae’n costio?

Dylai ymarferwyr trwyddedig a chymdeithasau gytuno ar delerau ar gyfer bodloni costau’r gwasanaeth asesu yn arwain at ddarparu’r Nod. Mae’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol yn monitro gwaith ymarferwyr cyfranddaliadau cymunedol ac maent yn gyfrifol am wirio’r holl benderfyniadau i ddyfarnu’r Nod i gynnig cyfranddaliadau cymunedol penodol. O bryd i’w gilydd, mae’n bosibl y bydd arian ar gael i gymdeithasau er mwyn bodloni costau’r asesiad Nod Safon.  

 

Beth fydd yn digwydd pan fydd cynnig yn cael ei ddyfarnu â’r Nod?

Gallwch ddangos y Nod yn amlwg ar ddogfennau cynigion cyfranddaliadau cymdeithas, ac ar ddogfennau electronig, gallwch roi hyperddolen i wefan y Nod Safon Cyfranddaliadau Cymunedol, sy’n cynnwys canllaw byr i gyfranddaliadau cymunedol a’r Nod.

Mae’n ofynnol i gymdeithasau sy’n cael eu dyfarnu â’r Nod gofrestru i god ymddygiad, sy’n cynnwys cymryd rhan mewn gweithdrefn gwynion agored, sy’n rhoi’r hawl i’w haelodau a’r cyhoedd gwyno am y cynnig cyfranddaliadau. Yn unol â’r cod hwn, yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol sydd â’r hawl i roi cosb trwy dynnu’r Nod o gynnig cyfranddaliadau cymdeithas.

Nid yw’r Nod yn fath o ddiwydrwydd dyladwy proffesiynol. Nid yw’n tystio am lwyddiant cynnig cyfranddaliadau, unrhyw ragolygon ariannol o fewn y cynnig hwnnw, na gallu’r gymdeithas sy’n gwneud y cynnig. Y gymdeithas a’i bwyllgor rheoli sydd â’r cyfrifoldeb dros gynnwys y ddogfen gynnig. Trwy ennill y Nod, mae cymdeithasau yn dangos eu bod wedi croesawu safonau arfer da’r Uned a’u bod yn barod i gael eu craffu’n annibynnol.