Miliwn o resymau dros ddathlu blwyddyn gyntaf Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

2nd Mar 2018

Wel, mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi hedfan! Mae ond yn teimlo fel ddoe pan oeddem yn ymlafnio drwy gaeau gwlyb Gardd Farchnad Glan yr Afon gyda gwesteion y lansiad a’n cyfaill enwog, Michael Sheen.

Gall llawer o bethau ddigwydd mewn blwyddyn ac, yn sicr, fel yn achos unrhyw brosiect newydd, mae blwyddyn gyntaf Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru wedi bod fel corwynt.

Mae Claudia a minnau wedi bod yn teithio gryn dipyn ar hyd yr M4 a thu hwnt, gan gwrdd â grwpiau a lledaenu’r neges am gyfranddaliadau cymunedol. Rydym wedi cwrdd â 64 o grwpiau, ac mae gan bob un ohonynt ei nod ei hun i wneud y gymuned yn lle gwell a chynnwys y gymuned yn y gwaith o lywio newid cadarnhaol a dylanwadu arno. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cwrdd â phobl anhygoel a llawn ysbrydoliaeth sydd yn sicr wedi gwneud ein gwaith yn bleserus, yn werth chweil ac yn ddifyr.

Ar ddechrau’r flwyddyn, gwnaethom gynnal cyfres o sesiynau hyfforddi rhagarweiniol ar gyfranddaliadau cymunedol, i grwpiau nad oeddent wedi clywed amdanynt erioed o’r blaen neu grwpiau a oedd am ddysgu mwy amdanynt. Gweithiodd hyn yn dda ac roedd yn gyfle i ni ymweld â chymunedau a datblygu nifer iach o brosiectau posibl.

Mae’r ystod o ddealltwriaeth a phrofiad o gyfranddaliadau cymunedol wedi bod yn eang, ac rydym wedi gweld gwybodaeth fwy datblygedig mewn ardaloedd penodol, er enghraifft, y gorllewin a’r gogledd, ac mewn sectorau penodol, er enghraifft, tafarndai ac ynni. Nid oedd yn syndod i’r tîm mai dyma ble rydym wedi gweld ein tri chynnig cyfranddaliadau cyntaf.

Petai gennyf bunt am bob tro y mae rhywun wedi gofyn i ni “pam cyfranddaliadau cymunedol yn hytrach na chyllid neu fenthyciadau?” byddwn yn cynllunio fy ymddeoliad yn y Maldives ar ôl i’r prosiect hwn ddod i ben. Yn syml, fy ateb i yw bod cyfranddaliadau cymunedol yn annog “cyfranogiad cymunedol gweithredol go iawn” sy’n rhwym wrth fuddsoddiad ariannol, yn cael ei ysgogi gan eu gwerthoedd dyngarol a chymdeithasol. Mae cynlluniau cyfranddaliadau cymunedol yn arwain at gynnydd mewn trosiant, niferoedd gwirfoddolwyr, arloesedd a chynaliadwyedd am eu bod wedi’u cysylltu’n well â’u sail aelodaeth sydd â budd yn llwyddiant eich menter.

Rydym wedi darparu hyfforddiant I 148 o bobl  dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae 90%  wedi dweud bod ganddynt ddealltwriaeth well o gyfranddaliadau cymunedol o ganlyniad i hyn. Rydym hefyd wedi cynnal ymweliadau astudio â chynlluniau eraill sydd wedi cyflenwi cynigion cyfranddaliadau cymunedol, am ein bod o’r farn nad oes cyfle gwell na dysgu o lygad y ffynnon a chael y darlun yn ei lawn liwiau. Mae hyn wedi bod yn amhrisiadwy i Le Public Space, er enghraifft, gan ei fod yn datblygu ei rwydwaith â thafarndai a lleoliadau o’r un anian.

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi helpu i lansio tri chynnig cyfranddaliadau, sef Adfywio GŵyrLe Public Space ac Ynni Sir Gâr, ac mae pob un ohonynt yn cau naill ai ar ddiwedd Hydref neu ddechrau Tachwedd. Hýs-býs cyflym… nid yw’n rhy hwyr i fuddsoddi yn unrhyw rai o’r cynlluniau ac mae pob un ohonynt yn cynnig cyfraddau llog hael. Cysylltwch â ni os hoffech ragor o wybodaeth.

O ran cyflawni prosiectau, rydym yn cyrraedd pob un o’n targedau yn unol â disgwyliadau’r Gronfa Loteri Fawr. Mae hyn yn wych ac mae’n dangos gwerth cynllun fel hwn i fanteisio ar gyllid a marchnadoedd newydd na fyddent o bosibl wedi bod ar gael i ni fel arall. Byddwn yn cynnal adolygiad o’n blwyddyn gyntaf o weithredu cyn bo hir, gan ddangos tystiolaeth o fudd y cynllun hyd yma.

Dyma rai o’r prif ystadegau ar gyfer y prosiect hyd yma:

  • Tri chynnig cyfranddaliadau wedi’u lansio, gan godi bron i £1m ar gyfer mentrau cymunedol
  • 163 o bobl wedi cael eu hyfforddi er mwyn deall cyfranddaliadau cymunedol yn well
  • 80+ o wirfoddolwyr yn cefnogi cynlluniau cymunedol bellach
  • Sefydlwyd rhwydwaith o ymarferwyr yng Nghymru er mwyn helpu grwpiau sy’n ystyried cyfranddaliadau cymunedol.

Os byddwch yn credu ar ôl darllen y blog hwn bod gennych gynllun cymunedol a allai gael cymorth gan gyfranddaliadau cymunedol, edrychwch ar wefan Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru yn cyfranddaliadaucymunedol.cymru.coop, sy’n cynnwys adnoddau ar-lein a phecyn cymorth i grwpiau, neu cysylltwch â’r tîm ar 029 2080 7149.