Diwrnod ym mywyd Swyddog Prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

2nd Mar 2018

9am: Cyrraedd a darllen fy negeseuon e-bost, sy’n cynnwys pob math o bethau fel arfer – sgyrsiau gan ymarferwyr eraill ynglŷn ag arferion cyfrifyddu ar gyfer cymdeithasau (ysgogiad i mi fynd i wneud paned cyntaf y dydd!), trefnu cyfarfodydd, a sicrhau eto bod popeth yn barod ar gyfer y digwyddiad hyfforddi heno.

10am: Rhagor o gaffein, wedyn cyfarfod ag arbenigwyr marchnata Canolfan Cydweithredol Cymru er mwyn trafod ein diwrnod o ganolbwyntio ar y cyfryngau cymdeithasol.

11am: Galwad ffôn gan aelod gwirfoddol o fwrdd cymdeithas gymunedol sydd wedi gweld rhywfaint o’n deunydd marchnata (iei!) ac yn meddwl y byddai Cyfranddaliadau Cymunedol yn ffordd ddelfrydol o hybu’r sefydliad a’i ddatblygu fel cyfleuster cymunedol pellgyrhaeddol.

11:30am: Ymholiad gan gleient y mae ei gynnig cyfranddaliadau ar agor ar hyn o bryd:

C: Mae buddsoddwr eisiau dyblu ei fuddsoddiad ar ôl gwybod ei fod yn gallu adennill 50% o’i fuddsoddiad fel gostyngiad yn y dreth drwy’r Cynllun Buddsoddi Cychwynnol mewn Mentrau… Ydy e’n gallu gwneud hyn?

A: Ydy, yn bendant!

12pm: Agor fy Adolygiad gan Gymheiriaid. Fel rhan o’m gwaith fel ymarferydd ym maes Cyfranddaliadau Cymunedol, rwyf wedi bod yn dilyn rhaglen hyfforddi i gymhwyso fel Ymarferydd Cyfranddaliadau Cymunedol. Ar hyn o bryd, rwyf wedi cwblhau un o’r tri aseiniad sy’n mynd tuag at fy nghymhwyster, felly’r wythnos hon rwy’n gweithio ar adolygiad cymheiriaid o gynnig cyfranddaliadau nad wyf wedi gweithio arno, ar gyfer tafarn a chanolfan y celfyddydau gymunedol yn Lloegr. Ar ôl cymhwyso fel Ymarferydd byddaf yn gallu dyfarnu’r Nod Safon ar gyfer Cyfranddaliadau Cymunedol – nod safon sy’n dangos bod cynnig cyfranddaliadau yn bodloni safonau arferion da cenedlaethol, a bod cyfranddalwyr yn derbyn yr holl wybodaeth berthnasol i wneud penderfyniad ar sail gwybodaeth. Mae hon yn broses gymharol ddwys, gan fod angen i mi adolygu dogfen cynnig cyfranddaliadau, cynllun busnes, y ffurflen gais ar gyfer cyfranddaliadau, a dogfen lywodraethu’r sefydliad, gan sicrhau fy mod i’n cofio popeth. Felly, rwyf eisoes wedi gwneud ychydig oriau o waith ar hyn yr wythnos hon, ac rwy’n gweithio arno weddill y prynhawn.

5pm: Teithio i Gasnewydd i gynnal digwyddiad mewn partneriaeth â Supporters Direct ynglŷn â datblygu clybiau chwaraeon cryfach gyda Chyfranddaliadau Cymunedol. Ar ddechrau’r digwyddiad, mae Carly (ein Rheolwr Prosiect) yn cyflwyno Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru a’r cymorth sydd ar gael gennym, ynghyd â throsolwg o ystyr gwirioneddol Cyfranddaliadau Cymunedol. Wedyn rydym yn clywed gan Stuart, cadeirydd Clwb Pêl-droed Lewes, sy’n egluro sut y llwyddodd y clwb i godi £200,000 diolch i gynnig cyfranddaliadau cymunedol yn 2015, a’r gwaith gwych y mae’r clwb yn ei wneud yn y gymuned. Wedyn, mae James Mathie yn cyflwyno trosolwg o’r gwaith y mae Supporters Direct yn gallu ei wneud gyda grwpiau cymunedol, ac yna fe gawn ni drafodaeth banel ddiddorol yn ateb cwestiynau yn ymwneud â manteision ac anfanteision cynnal ymgyrch cynnig cyfranddaliadau.

7pm: Amser i droi am adref ar ôl diwrnod prysur iawn. Wedi blino tipyn bach, ond yn hapus bod y digwyddiad wedi bod yn llwyddiant, ac yn edrych ymlaen at weithio gyda phobl newydd yn y dyfodol.

Os hoffech chi wybod mwy am y cymorth y gall Cyfranddaliadau Cymunedol ei ddarparu, e-bostiwch Claudia yn Claudia.limpert@wales.coop neu ewch i wefan Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru.