Ymysg nodau’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol y mae darparu arweiniad arfer da a hyrwyddo rheoleiddio gwirfoddol gan gymdeithasau sy’n dosbarthu cyfranddaliadau cymunedol. Mae’r Uned yn gweithio’n agos ag ymarferwyr er mwyn hyrwyddo’r safonau gwirfoddol hyn trwy gydlynu’r Rhwydwaith Ymarferwyr Cyfranddaliadau Cymunedol.

Cyflwyno’r Rhwydwaith Ymarferwyr Cyfranddaliadau Cymunedol 

Nod y Rhwydwaith Ymarferwyr Cyfranddaliadau Cymunedol yw cynorthwyo unigolion a sefydliadau sy’n darparu cyngor ac arweiniad i gymunedau sy’n ymgymryd â chynigion cyfranddaliadau.

Mae’r Rhwydwaith yn rhan o raglen rhwydwaith cymheiriaid ehangach, neu Gymuned Ymarfer pobl, sydd wedi cael ei ariannu gan Power to Change, sef yr ymddiriedolaeth annibynnol sy’n cynorthwyo busnesau cymunedol yn Lloegr. Mae’n rhoi cymorth i 13 o rwydweithiau cymheiriaid busnesau cymunedol dros 18 mis. Mae cymryd rhan yn y Rhwydwaith yn canolbwyntio ar lwybr ar wahân tuag at fod yn ymarferydd trwyddedig, wedi eu cynorthwyo trwy gyfarfodydd ar-lein i ymarferwyr, grwpiau trafod Google a gweithdai hyfforddi wyneb yn wyneb. Nod y rhwydwaith yw datblygu arbenigedd ymarferwyr a’r gallu i gynorthwyo cyfranddaliadau cymunedol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r rhwydwaith, cofrestrwch eich diddordeb a byddwn yn cysylltu â chi er mwyn trefnu galwad gyflwyno gychwynnol er mwyn cael mwy o wybodaeth am eich amgylchiadau presennol a’ch cynlluniau i ddatblygu fel ymarferydd cyfranddaliadau cymunedol.  

Beth yw ymarferydd?  

Mae ymarferwyr yn unigolion sy’n rhoi cyngor ac arweiniad i gymunedau sy’n gwneud cynigion cyfranddaliadau.

Yn 2015, cyflwynodd yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol drwydded ar gyfer ymarferwyr cyfranddaliadau cymunedol sy’n rhoi awdurdod iddynt ddyfarnu’r Nod Safon Cyfranddaliadau Cymunedol ar ran yr Uned. Mae ymarferwyr trwyddedig wedi cael eu hasesu gan yr Uned i allu adolygu cynigion cyfranddaliadau cymdeithasau, ac mae ganddynt drwydded i ddyfarnu’r Nod ar ran yr Uned.

Mae gan ymarferwyr gefndiroedd amrywiol, ond mae gan bob un ohonynt brofiad o gynigion cyfranddaliadau cymunedol. Gallant fod yn aelodau o’r bwrdd, cynghorwyr technegol, datblygwyr cynlluniau busnes neu’n ysgrifennu dogfennau cynigion cyfranddaliadau. Efallai y bydd rhai yn arbenigwyr mewn sector masnach penodol, yn wybodus ym maes cyfraith cymdeithas, neu â phrofiad o ymgysylltu cymunedol. Beth bynnag yw eu cefndir, profiad a’u harbenigedd, maen nhw i gyd yn ymrwymo i egwyddorion arfer da ac adolygu cymheiriaid annibynnol, ac maent yn gwerthfawrogi cyfraniad pwysig barn rhywun arall wrth ddatblygu cynigion cyfranddaliadau o ansawdd uchel.

Mae’r Uned yn cadw cyfeirlyfr o ymarferwyr trwyddedig, sy’n rhoi manylion y cymdeithasau y mae’r ymarferydd wedi gweithio gyda nhw a’r gwasanaethau a ddarparwyd ganddo. Mae’n ofynnol i ymarferwyr trwyddedig ddilyn cod ymddygiad, sy’n cynnwys cymryd rhan mewn gweithdrefn gwynion agored, sy’n rhoi’r hawl i’w cleientiaid a’r cyhoedd gwyno am gynnig cyfranddaliadau neu waith ymarferydd trwyddedig. Yn unol â’r cod hwn, yr Uned sydd â’r hawl i dynnu trwydded ymarferydd oddi wrtho yn y pen draw.