Ar ôl cynnig cyfranddaliadau

20th April 2018

Llongyfarchiadau. Rydych chi wedi cwblhau cynnig cyfranddaliadau i’r gymuned ac rydych wedi codi’r arian y mae ei angen arnoch i fwrw ymlaen. Nawr mae’r gwaith caled yn dechrau.

Wrth reswm, bydd angen i chi brynu’r ased, cyflogi’r staff, prynu’r stoc a gwneud cant a mil o bethau eraill i ddechrau’r busnes. Mae’r nodyn hwn yn cymryd yn ganiataol y byddwch chi’n cael cyngor ac arweiniad ar hynny. Mae’r nodyn hwn yn canolbwyntio’n bennaf ar y pethau mae angen i chi eu gwneud i sicrhau bod y Gymdeithas a’r cynnig cyfranddaliadau yn parhau i weithio.

Yn y tymor byr

Yn ystod yr wythnosau cyntaf, bydd angen i chi:-

 1. Sefydlu’r gofrestr aelodau, y mae angen iddi gynnwys enwau aelodau, eu manylion cyswllt, dyddiadau ymuno a swm eu buddsoddiad. Mae gennych ddyletswydd gyfreithiol i gynnal cofrestr o aelodau ac, felly, nid yw rheoliadau diogelu data yn cyfyngu ar hyn. Mae templedi ar gael ar gais
 2. Dosbarthu tystysgrifau cyfranddaliadau aelodau. Mae templedi ar gael ar gais
 3. Cofrestru unrhyw arwystlon ar eich eiddo (er enghraifft gan ddarparwyr benthyciadau) gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)
 4. Penderfynu pa mor aml mae angen i’r bwrdd gyfarfod i reoli’r busnes, neilltuo cyfrifoldebau a sefydlu unrhyw is-bwyllgorau. Mae’n arfer dda nad oes unrhyw aelod bwrdd heb unrhyw dasgau neu gyfrifoldebau penodol wedi’u neilltuo iddynt.
 5. Dechrau datblygu’r strategaeth ymwneud ag aelodau – nid ydych eisiau colli’r holl fomentwm ac ewyllys da hwnnw o’r cynnig cyfranddaliadau.
 6. Rhoi gwybodaeth i aelodau trwy unrhyw sianeli cyfathrebu a sefydloch yn ystod yr ymgyrch cynnig cyfranddaliadau – diweddaru’ch tudalen Facebook, anfon diweddariadau drwy’r e-bost, dosbarthu taflenni
 7. Mae tasgau i’w gwneud nawr. Bydd gan eich aelodau bob math o sgiliau gallwch chi eu defnyddio a gall rhai o’r rhain ddod i’r amlwg nawr - os ydych chi’n trefnu’ch Cymdeithas at y diben hwn. Efallai nad oedd gan Pat y Plymwr lawer i’w gyfrannu at ysgrifennu dogfen y cynnig cyfranddaliadau, ond bydd yn ddefnyddiol ar gyfer trwsio’r toiledau ac ailgysylltu’r sinciau.
 8. Gwneud yn siŵr eich bod yn datblygu’r systemau a’r prosesau ar gyfer rheoli’r busnes - cytundebau, contractau, systemau ariannol, recriwtio, rotâu ac ati.

 

Yn y tymor canol

Yn ystod y flwyddyn gyntaf bydd angen i chi:-

 1. Sefydlu prosesau ymgysylltu ag aelodau yn y Gymdeithas. Gallai hyn fod ar sawl ffurf: darparu gwybodaeth ar gopïau caled ac yn drydanol, cyfarfodydd i aelodau, gweithgorau, cymorthfeydd anffurfiol i aelodau, diwrnodau agored.
 2. Cynllunio ar gyfer eich Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf – dylai hwn ddathlu’r hyn rydych chi wedi’i gyflawni. Mae’n rhaid i chi gwblhau rhai agweddau cyfreithiol (cyflwyno adroddiad y cyfarwyddwyr a’r cyfrifon, cynnal etholiadau i’r bwrdd, penodi cyfrifwyr), ond nid oes rhaid mai’r rhain fydd ffocws eich Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.
 3. Derbyn cynnig arbennig yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol i ddatgymhwyso’r gofyniad am gynnal archwiliad llawn, sy’n llawer drutach. Mae templedi ar gael ar gais.
 4. Cyflwyno’ch datganiad blynyddol cyntaf (AR30) a’ch cyfrifon i’r FCA
 5. Talu’ch ffioedd blynyddol i’r FCA
 6. Cyflwyno’ch datganiad cydymffurfio i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi am ostyngiad yn y dreth ar gyfer SEIS neu SITR, os yw’n berthnasol. (Dyma’r adeg pan fyddwch chi’n wirioneddol falch eich bod wedi sefydlu’ch cofrestr aelodau yn gywir, oherwydd mae’n rhaid i chi roi gwybodaeth am ddyddiadau derbyn aelodau, yn nhrefn y dyddiad).
 7. Os a phan fyddwch chi’n gallu gwneud eich taliad llog cyntaf ar gyfranddaliadau - sut byddwch chi’n gwneud hyn? Mae opsiynau’n cynnwys: taliadau banc i bob aelod, ychwanegu’r swm at gyfrifon cyfranddaliadau aelodau, gofyn i aelodau a ydynt am dderbyn y llog?

 

Yn y tymor hir

Yn y tymor hwy, bydd angen i chi:-

 1. Gynllunio ar gyfer aelodau sydd am dynnu’u harian o gyfranddaliadau ac adolygu’ch polisi ar dynnu arian yn rheolaidd
 2. Ystyried symud i gynnig cyfranddaliadau agored h.y. cynnig cyfranddaliadau treigl h.y. cynnig cyfranddaliadau treigl pan all aelodau newydd ymuno â’r Gymdeithas i gymryd lle aelodau sy’n tynnu’u harian
 3. Diweddaru’ch cofrestr aelodau pan fydd aelodau yn ymuno ac yn gadael neu newid manylion eu daliadau cyfranddaliadau
 4. Adnewyddu aelodaeth y bwrdd (dyma’r adeg pan fyddwch chi’n wirioneddol falch eich bod wedi sefydlu ffordd effeithiol o ymgysylltu ag aelodau a’u cynnwys)
 5. Cynnal hyfforddiant a sesiynau sefydlu ar gyfer y bwrdd - ni fydd aelodau bwrdd newydd wedi bod drwy’r broses ddysgu ddwys a aeth y tîm drwyddi wrth roi’r cynnig cyfranddaliadau at ei gilydd
 6. Cadw i fyny â newidiadau i gyfraith Cymdeithasau a gofynion cyfreithiol eraill
PDF icon Lawrlwythwch (347.41 KB)